Nyírgyulaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nyírgyulaj Gesztenye Óvoda, Bölcsőde és Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.szeptember 01.  - 2024. augusztus 15-ig szól. A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4311 Nyírgyulaj, Petőfi u-6. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Nyírgyulaj Gesztenye Óvoda, Bölcsőde és Szociális Szolgáltató Központ intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása és képviselete. Az intézmény Alapító Okiratában, SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatok ellátása, továbbá melyet az ágazati jogszabály az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe utal. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettség pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,  büntetlen előélet, cselekvőképesség  megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglal kizáró okok ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Rész I. Alapellátások 2. A) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség, magasabb vezetői megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, magasabb vezetői megbízás feltétele legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.8.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére válik kötelezetté a magasabb vezetői beosztás betöltését követően. (Ha a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettség az irányadó képzési időszakban nem kerül teljesítésre, magasabb vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható.)  büntetlen előélet, cselekvőképesség ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ában meghatározott kizáró ok ne álljon fenn  ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglal kizáró okok vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7) SZCsM rendelet 3. melléklete szerinti szakképzettség vagy szakképesítés magasabb vezetői megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, magasabb vezetői megbízás feltétele legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.8.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére válik kötelezetté a magasabb vezetői beosztás betöltését követően. (Ha a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettség az irányadó képzési időszakban nem kerül teljesítésre, magasabb vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható.)  büntetlen előélet, cselekvőképesség ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglal kizáró okok A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  nyírbátori járás helyismerete   jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz   végzettséget, képzettséget, szakmai, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolata   az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program   nyilatkozat arról, hogy a pályázó - a pályázati anyagában foglalt - személyes adatainak a pályázati  eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul   nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz   nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat elbírálását   90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány   A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019.szeptember 01 napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 10. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Becsei György polgármester nyújt, a 42/385-522 -es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Nyírgyulaj Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4311 Nyírgyulaj, Petőfi u. 2. ). Kérjük a borítékon „intézményvezetői pályázat” szöveget szíveskedjenek feltüntetni. Személyesen: Becsei György polgármester Nyírgyulaji Polgármesteri Hivatal 4311 Nyírgyulaj, Petőfi u. 2. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A vezetői kinevezésről Nyírgyulaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Nyírgyulaji Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája Nyírgyulaj Község Önkormányzat honlapja www.kozigallas.hu Oktatási és Kulturális Közlöny A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  Próbaidő kinevezés esetén 3 hónap.