Tájékozta t ó az ingyenes közműcsatlakozás ról Miniszterelnökség Ingy enes  közműcsatlakozás, olcsóbb  és fogyasztóbarát ügyintézés A Kormány a családok, valamint a kis - és közepes vállalkozások terheinek további  csökkentése érdekében  2017. július 1 - jétől díjmentessé tette a k özműcsatlakozásokat,  továbbá  mérsékelte vagy teljesen ingyenessé tette az ide kapcsolódó eljárási díjakat . E zzel a korábbi támogatások mellé újabb jelentős segítséget  kapnak a családok az  otthonteremtéséhez, legyen szó új ingatlan építéséről vagy a meglévő átalakításáról,  valamint  megszabadulnak  a vállalkozások egy hatalmas pénzügyi és bürokratikus  tehertől . A közműcsatlakozások  díjmentessé tételével és az eljárási díjak egy részének  eltörlésével párhuzamosan a Kormány lényegesen gyorsabb munkára is kényszeríti a  szolgáltatókat. Az ügyintézési határidők csökkentésével vagy a korábban  határidőhöz nem kötött  - és emiatt gyakran nagyon hosszú ideig el húzódó - szolgáltatások határozott időhöz kötésével a közművekhez kapcsolódó ügyintézés a  jövőben nem fogja hátráltatni a családokat vagy a vállalkozásokat az építkezések,  átalakítások során. 2017. évi LVII. törvény , valamint az ennek végrehajtását szolgáló  157/2017.  Kormány rendelet rendelkezéseinek túlnyomó része 2017. július 1 - jén lép ett hatályba.  A főbb változások a következők: 1. Díjmentessé vált ak a közmű - csatlakozások meghatározott  fogyasztási mértékig a/ Mire terjed ki a díjmentesség? Díjmentessé vál t - a legfeljebb 4 köbméter/óra névle ges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése, - a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése, - a 32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték és a 160 mm átmérőjű szennyvíz vezeték bekötése. Ezek a közműbekötések egy nagyobb lakás vagy átlagos méretű családi ház  ellátásához, illetve egy átlagos méretű üzlethelyiség (pl. fodrászat, pékség)  energiaigényének kielégí téséhez elégségesek. A díjmentesség három szektorra: a villany, gáz, víz ( ivóvíz - és szennyvíz ) bekötésekre vonatkozik, a költségmentességet nem csupán a lakosság, hanem kis - és  középvállalkozások is igénybe vehetik. A gáz csatlakozásnál elengedésre kerül a csatlakozási díj és a fogyasztásmérő díja , míg árambekötéseknél elengedésre kerül törvényi szinten a csatlakozási alapdíj, a  csatlakozóvezeték díja és a fogyasztásmérő díja . Ezen felül gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül építi ki, ami teljesen új  szabály. A villanyszektorban az eddi gi mérték kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet az elosztó társaság ingyenesen biztosít a következők szerint. Ha kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként a) szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter, b) földkábel esetén legfeljebb 50 méter hosszúságú közcélú veze ték díjmentes. Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor  a) szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter, b) földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszúságú közcélú vezeték, valamint a transzformátorállomás létesítése díjmentes. A víziközmű szektorban a vízi közmű - fejlesztési hozzájárulás t a lakossági  fogyasztóknak már eddig sem kellett fizetniük , a díjmentesség július 1 - jétől a vállalkozások ra is kiterje d . Ezen felül ivóvíz és szennyvíz bekötéseknél díj m entessé vált az igénybejelentés elbírálása, tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek  megfelelő szolgáltatás, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra, annak  felszerelése és a nyomáspróba. b/ Mire nem terjed ki a díjmentesség? Az ún. fogyasztói vezetékre és felhasználói berendezésekre (azaz a magántulajdonba kerülő vezetékek, csövek, kapcsolók, kiállások, dugaljak, csapok stb. be építésére) a díjmentesség nem vonatkozik. Általános szabály szerint fogyasztói vezeték nek  minősül a szolgáltató által telepített mérőórától húzódó vezeték. Nem tartozik  emellett a mentesség alá a mellékvízmérő beszerelés e. A díjmentesség nem vonatkozik továbbá a víziközmű társulati tagok tagsági  jogviszonyon alapuló fizetési kötelezettségeire, így kifejezetten a víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulásra sem. c/ Külterületi ingatlanoknál is érvényesül - e a díjmentesség? Igen. A díjmentesség a meghatározott korlátok között belterületi és külterületi  ingatlanokra is alkalmazható. d/ Csak új építésű ingatlanok esetén  vehető - e igénybe a díjmentesség? Nem. A kedvezmény nem csak új építésű ingatlanoknál, hanem a közműhálózatra  való későbbi rácsatlakozásnál is érvényesül, azaz lakóingatlan vagy üzlethelyiség  átalakításakor is igénybe vehető. Sőt, nem szükséges felújítás se m a díjmentes bekötés igényléséhez. A fent meghatározott teljesítményig és vezetékméretig  bármikor kérhető a díjmentes bekötés. e/ CSOK mellett is igénybe vehető - e a díjmentesség? Igen, a kedvezmény CSOK mellett, de attól függetlenül is igénybe vehető. f / Hol kell bejelenteni az igényeket és mire kell hivatkozni? Az igényeket a területileg illetékes földgáz és villany elosztó társaságnál, illetve víziközmű szolgáltatónál kell bejelenteni. Bejelentéskor a 2017. évi LVII. törvényre  kell hivatkozni. g/ Mit tegyen, ha a szolgáltató elutasítja a jogosnak tartott igényét vagy díjat  számol fel a törvény szerint díjmentes szolgáltatásért? A szolgáltató eljárásával szemben a z első fokú fogyasztóvédelmi hatóság feladatát  ellátó  járási hivatalokhoz , illetve a Magyar Energetikai és Közmű - szabályozási Hivatalhoz lehet fordulni. 2. Csökkennek a gázszektorban a különdíjas szolgáltatások költségei Ezentúl a gázszektorban a különdíj mértékének megállapítása kizárólag a  munkavégzésre ténylegesen ráfordított idő alapulvételével történhet , nincs  átalánydíj, sem a munkához nem kapcsolódó egyéb költség. Érvényesíteni kell a  legkisebb költség elvét. 3. Az elosztó társaságok mérlegelési jogköre és hatósági feladatai  csökkennek Kormány a hatósági szemlélet helyett a szolgáltatói szemléletet és hozzáállást  szeretné erősít eni a közműcégek körében. Július 1 - jétől a fogyasztó  jogorvoslattal fordulhat a műszaki - biztonsági hatósághoz vagyis a területileg illetékes járási , fővárosi , kerü leti kormány hivatal hoz , ha az  elosztó vagy a szolgáltató elutasítja a közmű kiviteli tervét. Jogorvoslattal lehet élni  továbbá akkor is, ha az elosztó  vagy a szolgáltató  elutasítja a terv szerint kivitelezett  közmű átvételét. 4. Ingyenessé válnak az alábbi jogorvoslati eljárások Amennyiben a közműtársaság elutasítja a közmű kiviteli tervét vagy a terv szerint kivitelezett közmű átvételét , ingyenes jogorvoslati eljárást lehet kérni a területileg  illetékes járási , fővárosi, kerületi kormány hivatal műszaki - biztonsági hatóságtól. 5. Radikálisan csökkennek a közmű - csatlakozásokkal kapcsolatos  ügyintézési határidők Csökkentek vagy a korábbi határozatlan időhöz képest meghatározott időhöz  k ötöttük a közművek szolgáltatásai t , hogy azok ne húzódhassanak el h átráltatva  ezzel az építkezési vagy felújítási munkálatokat végző családokat vagy  vállalkozásokat. Néhány példa : A földgázelosztó a csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó írásbeli ajánlatát 30  nap helyett 8 napon belül köteles megtenni . A z igénykielégítés feltételeiről és lehetőségeiről szóló előzetes tájékoztatást 30 nap helyett 10 napon belül kell a  fogyasztó részére átadni. A hálózati kapacitás biztosításának határideje maximálás ra  kerül 60 napban, erre eddig nem volt határidő. Hiánypótlási felhívást 15 nap helyett  3 munkanapon belül lehet kiadni. Víziközmű esetén eddig nem volt határidő arra az esetre, ha a benyújtott terv nem  felel meg a követelményeknek vagy a bekötés megvalósí tására nem alkalmas, ezért a  víziközmű - szolgáltató a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. Erre  ezután 5 napja lesz a szolgáltatónak . A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a  helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízz árósági próbát, a  geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a  szolgáltató ezután a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30.  napig köteles elvégezni, ezt korábban nem rendezte jogszabályi határidő.