"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyírgyulaj Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban   a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény   a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló  51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet   a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról  szóló 2011. évi CXXXII. törvény    a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról  szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.)  Korm. rendelet   a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény   az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)    az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.)     Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény    az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.  törvény    az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény    a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),     az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény   vonatkozó rendelkezéseivel.  1. A pályázat célja  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica  Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok  felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási  rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott  támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az  ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos  pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg  az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a  felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.  (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról  szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.  2. A pályázók köre  A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a  települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A  Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával  tud igazolni.]  Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos  szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási  hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget  eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan  képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.   Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő  hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a  2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020.  tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:  - a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú  hallgatója  - doktori (PhD) képzésben vesz részt   - kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz  részt. Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok  biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be  kell nyújtania.  3. A pályázat benyújtásának módja és határideje   A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a  továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:   https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők  a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben  jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően  lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot  minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a  pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A  pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati  kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott  pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott  pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely  szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.  A pályázat kötelező mellékletei: a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában  csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A  felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik  szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt  köteles megnevezni.   b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.  c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:  Vagyonnyilatkozat,  Az egy háztartásban élők közül tartós betegség esetén arról igazolás,   Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat másolata.  A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet  hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.  Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett  lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja  alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint  meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az  Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és  - azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes  adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési  hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a  fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési  hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló  törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál  (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a  bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a  bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a  magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék,  egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj  és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek  a)  a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,  valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési  támogatás, b)  a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának  (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, c)  az anyasági támogatás, d)  a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, e)  a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos  mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a  fogyatékossági támogatás, f)  a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, g)  az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló  törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren  kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített  munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási  munka) a havi ellenértéke, h)  a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, i)  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, j)  a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként  megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, k)  az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló  vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog  ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy  átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló  ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, l)  az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a  kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető  szociális helyzete miatt került sor. 4. Adatkezelés  A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben  rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul  veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel,  úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.  A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a  felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása  és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az  adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről  részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi  elérhetőségen: http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf.  5. A pályázat elbírálása  A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. december 5-ig: a)  az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során,  az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok  önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be,  amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap;  b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől  függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai  ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve; c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl  benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;  d)  minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag  megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;  e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;  f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi  eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat  el. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye  jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő  hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes  önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul  értesítenie kell a Támogatáskezelőt. A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a  települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a  támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható  meg.  6. Értesítés a pályázati döntésről A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2019. december 9-ig az EPER-Bursa  rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.  A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2020. január 17-ig értesíti a települési  önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren  keresztül. A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2020.  március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban  részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti  felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében  foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.  Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója  a felsőoktatási intézménynek.   Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2019/2020. tanév második  félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel  meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a  hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás  feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 8. Az ösztöndíj folyósítása  Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:   a 2019/2020. tanév második (tavaszi), illetve a 2020/2021. tanév első (őszi) féléve. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica  számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett  önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a  jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási  intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos  támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.  Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az  intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény  folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja.  Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a  felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A  felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik  szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási  intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását  az intézmény megvizsgálja.   Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020 márciusa.  Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október hónaptól, de  legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a  továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.  Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal  azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az  önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi  ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi  jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját). Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel  kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.  9. A pályázók értesítési kötelezettségei Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj  folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító  felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A  bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5  munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:  - tanulmányok halasztása;   - tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);  - tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;  - személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a  tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már  nem tarthat igényt.  Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény  részére visszafizetni. Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet  és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a  Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes  ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.   Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta  vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben  sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.  10. Lebonyolítás Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei  önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.  A Támogatáskezelő elérhetőségei: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat 1381 Budapest, Pf.: 1418 Tel.: (06-1) 550-2700 E-mail: bursa@emet.gov.hu Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)