Nyírgyulaj Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének

8/2003.(I.30.) Kt.sz.

rendelete

 

 

Nyírgyulaj, község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

 

 

Nyírgyulaj Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Tv. 1.§.(6)a) pontjában biztosított jogkörében a település jelképeiről és azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

I. FEJEZET

 

1.§.

 

Az önkormányzat jelképei

 

Az önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

 

II. FEJEZET

 

2.§.

 

A település címerének leírása

 

A kékkel és vörössel négyelt ezüstalapú háromszögű pajzs, egyharmad részben ezüst dohányfűző tűvel és ezüsttel egyszer a felénél vágott, mindkét oldalon.

A jobboldali felső kék mezőben kétharmad résznyire, és az alsó vörös mezőben egyharmad résznyire ezüst színű templom címerkép – utalva a település lakosságának, háromféle vallásának együttélésére – helyezkedik el, fehér ablakkal, nyeregtetővel és toronysisakkal.

A baloldali vörös mezőben zöld halom (domb), rajta zöld dohánylevél és ugyanezen oldal kék mezőjében vörös alma zöld szárral és levéllel helyezkedik el.

A címerpajzsot – vállakban záródó -  ezüst szalag fonja át a pajzstalp vonalában, amely az almát középen áthasítja.

A szalagon vörös NYÍRGYULAJ felirat és 1328-as évszám, mely a település Nyírgyulajként jegyzett évét jelzi.

A növényi címeralakok a község hagyományokkal rendelkező mezőgazdasági terményeire utalnak.

A halom (domb) az egykor a településen élő földbirtokos család tulajdonát képező mai is álló homokdomb, Nyírgyulaj jellegzetes földrajzi sajátossága, mely a „Dúló domb” nevet viseli.

 

 

 

 

 

 

 

A címer használatának köre és szabályai

 

3. §.

 

(1)   A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyar Köztársaság címerét helyettesíti.

 

(2)   Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a)            az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző: pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, a megfelelő körirattal ellátva

b)            az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain

c)            az önkormányzat szerveinek a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek levélpapírok fejlécén illetve borítékján

d)            az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken

e)            a községháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozó terem) és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben

f)              az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban

g)            az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon

h)            a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán

i)              a település falugondnoki gépkocsiján

j)              a polgármesteri hivatal helyiségében

 

(3)   A 3.§. (2) bekezdés a) –j) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát – kérelmére – a polgármester javaslata alapján a képviselőtestület engedélyezi.

 

(4)   Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználása esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a képvislőtestület állapítja meg.

 

(5)   A díj megállapítása történhet egy összegben, évi általány formájában, vagy elért árbevétel arányában.

 

 

4.§.

 

 

(1)   A címer használatára vonatkozó kérelemben tartalmaznia kell:

a)      a kérelmező megnevezését, címét

b)      a címer használat célját

c)      az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot)

d)      a címer előállításának anyagát

e)      a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját

f)        a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát)

 

(2)   A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a)      az engedélyes megnevezését és címét

b)      az előállítás anyagát

c)      az engedélyezett felhasználás célját

d)      az előállításra engedélyezett mennyiséget

e)      a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket

f)        amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét

 

(3)   a kiadott engedélyektől a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet

 

(4)   Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja

 

5.§.

 

(1)    Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy ne sértse a hiteles ábrázolást

 

(2)    Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.

 

 

III. FEJEZET

A település zászlajának leírása

 

6.§.

 

(1)    A település zászlója fekvő téglalap alakú 2:1 méretarányú, közepén felezve, baloldalt piros, jobboldalt kékszínű textil, szegőszalag nélkül.

 

(2)    A zászló alapszínei megegyeznek a Címerben lévő színekkel. A címer elhelyezése a zászló mértani középpontjában van. A zászló kétoldalas.

 

(3)    Az önkormányzat zászlaját – az ünnepi eseményeket, alkalmakat kivéve -  a polgármester irodájában kell elhelyezni.

 

7.§.

 

(1)   A zászló méretarányos változatai használhatók:

 

a)      hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt

 

b)      a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt

 

c)      a képviselőtestület ülésének helyszínén

 

d)      nemzeti, gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve

 

e)      minden, településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen

 

(2)   A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

 

IV. FEJEZET

 

8.§.

 

A település pecsétjének leírása

 

(1)    Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az önkormányzat és más bel,- illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető levelek hitelesítésekor használható.

 

(2)    Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

 

9. §.

 

(1)     az önkormányzat címerével ellátott körpecsét, az önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor  használható.

 

(2)     Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

 

 

V. FEJEZET

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

10.§.

 

 

Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően vagy közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

11.§.

 

(1)   E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

Becsei György sk.                                                    Dr. Mózer Albert Tamás sk.

  polgármester                                                                                  jegyző