Nyírgyulaj Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2004.(XII.15.)

rendelete

 

az első lakáshoz jutó fiatal házasok önkormányzati támogatásáról

 

a Képviselőtestület

 

 

az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bek.- ben és a lakáscélú támogatásról szóló 12/2001.(I.31.)  Korm. rendelet 1. §. (2) bek. h) pontjában megjelölt és a 23. §. (2) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján a fiatal házasok első lakáshoz jutását elősegítő önkormányzati támogatásról a következő rendeletet alkotja:

 

A rendelet célja:

 

  1. §.

 

A település lakosságmegtartó képességének elősegítéséhez, az első lakáshoz jutó fiatal házasok vissza nem térítendő pénzbeli támogatásával ösztönözni Nyírgyulaj községben történő lakásépítést illetőleg vásárlást.

 

A rendelet hatálya

 

  1. §.

 

(1)     Nyírgyulaj község közigazgatási határán belül – kizárólag – lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez.

 

 

(2)     Személyi hatálya kiterjed

a)      azon fiatal házasokra, akiknek legalább egyike a támogatási kérelem benyújtásakor Nyírgyulaj község közigazgatási területén legalább 3 éve állandó lakóhellyel rendelkezik, továbbá

b)      azok a  fiatal házasokra akiknek legalább az egyike korábban Nyírgyulaj községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkezett és nyilatkoznak, hogy  tartós, esetleg végleges jelleggel kívánnak a településen letelepedni.

 

A támogatás feltételei

 

  1. §.

 

Pénzügyi támogatásban részesülhetnek:

 

(1)     Ha a házaspár egyik tagja –hivatalos igazolás alapján-, sem jelenleg, sem korábban nem rendelkezett ingatlantulajdonnal.

 

(2)     E rendelet vonatkozásában nem számít ingatlantulajdonnak (lakástulajdonnak) az öröklés folytán haszonélvezettel terhelten szerzett ½ vagy annál kisebb tulajdoni hányad, valamint azon lakástulajdon, mely műszaki állapotánál fogva a követelményeinek megfelelő életvitelszerű használatra nem alkalmas. (Ez utóbbi tényt a képviselőtestület pénzügyi bizottsága javaslatában állapítja meg.)

(3)     Új lakást építők, akik jogerős építési engedéllyel rendelkeznek, az építkezést már megkezdték –az épület tető alatt van- és nyilatkoznak, hogy 3 éven belül az építkezést befejezik, a használatbavételi engedélyt megszerzik.

(4)     Azon lakásvásárlók, akik tulajdonjog bejegyzésre alkalmas érvényes adásvételi szerződéssel rendelkeznek.

(5)     Az a házaspár, akik  nem töltötték be a kérelem benyújtásakor a 35. életévüket.

(6)     Az (1)-(6) bekezdésekben meghatározott feltételeknek együttesen meg kell felelni.

 

  1. §.

 

Nem részesülhetnek támogatásban:

 

(1)   akik már korábban részesültek ilyen célú támogatásban

(2)   akik a 3. §.- ban foglalt feltételeknek nem felelnek meg.

(3)   Akik részére – építés esetén- a lakás használatbavételi engedély kiadása, lakásvásárlás esetén a tulajdonjog földhivatali bejegyzése 2003. év január 1. napja előtt megtörtént.

 

A támogatás formája, mértéke

 

  1. §.

 

(1)      a támogatás visszanem térítendő egyszeri támogatás (vagy esetleg lehet kamatmentes kölcsön, illetőleg részben visszanem térítendő támogatás)

(2)      Mértéke: lakásépítés, lakásvásárlás esetén egységesen legfeljebb 150.000, azaz egyszázötvenezer forint, a fenti összeghatáron belül megjelölt támogatási összeg mértékének meghatározása – az adott évben rendelkezésre álló összeg és a benyújtott kérelmek számának függvényében  – a Képviselő- testület hatáskörébe tartozik.

 

 

A támogatás igénylése, lebonyolítása

 

  1. §.

 

(1)     A támogatási kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz lehet folyamatosan benyújtani, melyhez mellékelni kell:

·        Büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatot, mely  tartalmazza hogy a juttatást kizáró ok nem áll fenn

·        Építési támogatási igény esetén a jogerős építési engedély másolatát

·        Vásárlás esetén a tulajdonjog bejegyzésre alkalmas adásvételi szerződés másolatát

(2)     A kérelmet a képviselőtestület pénzügyi bizottsága vizsgálja meg és javaslatát a                              képviselőtestület elé terjeszti.

(3)     A képviselőtestület a támogatás odaítéléséről minden tárgyév szeptember havi ülésén dönt.

(4)     Ha a Képviselőtestület úgy ítéli meg, hogy az adásvételi szerződés szerinti vételár összege jelentősen eltér a helyileg elfogadott piaci értéktől, a támogatási kérelem elbírálásához  be kell nyújtani a hivatalos névjegyzékben  szereplő értékbecslő által készített értékbecslést, melynek költsége a kérelmezőt terheli.

(5)     A képviselőtestület döntéséről a  jegyző a döntést követő 8 napon belül értesíti az igénylőket és előkészíti a megállapodás megkötéséhez szükséges okiratokat.

(6)     A képviselőtestület döntésének és e rendelet előírásainak megfelelő tartalommal a polgármester a jegyző ellenjegyzésével jelzálogjog bejegyzésére alkalmas írásos szerződést köt a jogosultakkal. A  jelzálogjog időtartama: 5 év.

(7)     A szerződésnek tartalmaznia kell azt, hogy a támogatást igénybevevők tudomásul veszik , hogy a támogatást egy éven belül egy összegben kötelesek visszafizetni amennyiben:

·        A támogatással épített vagy vásárolt  lakást a jogosultak 5 éven belül elidegenítik, vagy

·        A támogatást a kizáró feltételekre vonatkozó megtévesztő nyilatkozattal vették igénybe.

 

Záró rendelkezések

 

  1. §.

                       

 

(1)     E rendelet  2005. év január 1.napján lép hatályba

(2)     Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról szóló 6/2003.(I.30) Kt sz. rendelet, továbbá a módosításáról szóló 20/2003.(XII.11) K tsz. Rendelet.

(3)     Kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés útján a jegyző gondoskodik.

 

 

                         Becsei György sk.                                                              Barkaszi Judit sk.

                          polgármester                                                                              jegyző