Nyírgyulaj Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2006.(I.24.) sz.

r e n d e l e t e

 

Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

 

 

A Képviselőtestület

 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18-19. §-a, 21. §-a, 29. §-a, 31. §-a és 131. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

I. Rész

 

1. Cím

 

A rendelet célja

 

1. §.

 

E rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási határain belül lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek védelme érdekében, az előzőekben meghatározott jogszabályokkal összhangban, megállapítsa az Önkormányzat által pénzben és természetben biztosított gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi alapellátás igénybevételének rendjét.

 

2. Cím

 

A rendelet hatálya

 

2. §.

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Nyírgyulaj Község Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre és fiatal felnőttre, valamint szüleire, vagy más törvényes képviselőire.

 

 

 

 

(2) E rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen az önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó gyermekeire is.

 

(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül az önkormányzat területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

 

3. Cím

 

Értelmező rendelkezések

 

3. §.

 

E rendelet alkalmazásában (Gyvt. 5. §)

 

a.)       gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 12. §-a (2) bekezdése szerinti kiskorú,

 

b.)       fiatalkorú: az a személy, aki a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésekor 14. évét betöltötte, de 18. évét még nem,

 

c.)       fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be,

 

d.)       a gyermek hozzátartozói: a vér szerinti és az örökbefogadó szülők (a továbbiakban együtt: szülő), a szülő házastársa, a szülő testvére, a nagyszülő, a nagyszülő házastársa, a nagyszülő testvére, a dédszülő, a testvér, a testvér házastársa, a saját gyermek,

 

e.)       a gyermek közeli hozzátartozói: ha e törvény másként nem rendelkezik a szülő, a szülő házastársa, a szülő testvére, a nagyszülő, testvér, a saját gyermek,

 

j.)      természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel a gyermeket alapvető szükségleteinek kielégítésére az állam (önkormányzat) anyagi javak biztosításával, szolgáltatások kifizetésével és nyújtásával segíti,

 

r.)     jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-a (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározottak,

 

z.)     rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem,

 

 

II. Rész

 

 A gyermekek védelmének - e rendelet szerinti - rendszere

 

4. §.

 

E rendelet alkalmazásában:

 

a.)       pénzbeli ellátáson:

 

            a.) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást

 

b.) a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti

alapellátásokon:

 

a.) gyermekjóléti szolgáltatást

b.) gyermekek napközbeni ellátását kell érteni.

 

III. Rész

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások

 

1. Cím

 

Pénzbeli ellátások

 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

5. §.

 

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, különösen:

 

a.) ha a gyermek beteg és a szülő ezen okból, egy hónapot meghaladó időtartamú, táppénzes állományba kerül;

 

b.) ha a gyermek átmeneti gondozását helyettes szülő látja el a gyermek családban történő visszakerülésének elősegítése érdekében;

 

c) egyik vagy mindkét szülő elvesztése, vagy munkanélkülivé válása esetén az árvaellátás vagy munkanélküli ellátás folyósításának kezdetéig;

 

d.) alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség miatt.

 

 

(2) A rendkívüli támogatás iránti kérelmek elbírálása során elsősorban az a.) és d.) pontokban meghatározott életkörülményeket kell figyelembe venni.

 

(3) A rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (a családban bekövetkezett haláleset, baleset, a család lakásában bekövetkezett elemi kár, a gyermek súlyos betegsége) a képviselő-testület a jövedelem vizsgálatától eltekinthet.

 

(4) Az egy naptári évben igénybe vehető rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ánál. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alkalmanként adható összege nem lehet kevesebb 3.000.- Ft-nál, de nem lehet több alkalmanként 10.000.- Ft-nál.

 

(5) A tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek után a tárgyév júliusában járó egyszeri támogatás a (3) bekezdés alkalmazása során nem vehető figyelembe.

 

(6) A rendelet hatálya alá tartozó nappali rendszerű középfokú oktatási intézményben -vagy speciális iskolában tanulók számára évente egy alkalommal beiskolázási támogatást nyújt. A támogatás mértékét a Képviselő-testület a mindenkori hatályos költségvetési rendeletében állapítja meg.

2. Cím

 

Természetben nyújtott pénzbeli ellátások

 

6. §.

 

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  természetbeni formában is  megállapítható.

 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében a támogatás alapvető élelmiszerek, és közszükségleti cikkek és tanszerek vásárlására jogosító utalványként felhasználható határozattal is nyújtható.

 

(3) beiskolázási támogatás: az önkormányzat a település általános iskolájában tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók számára a törvényben meghatározott normatív támogatáson túl kiegészítő támogatást nyújt a tanulók ingyenes tankönyv-és füzetcsomag ellátásának érdekében.

Az önkormányzat a támogatást természetbeni juttatás formájában biztosítja a tanulók számára minden év augusztus hónapban.

 

 

IV. Rész

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 

1. Cím

 

Gyermekjóléti szolgáltatás

 

7. §.

 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében (Gyvt. 39. § (2) bekezdés)

 

a.) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájárulás segítése,

 

b.) a családtervezési, pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

 

c.) a szociálisan válságos helyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,

 

d.) szabadidős programok szervezése,

 

e.) a hivatalos ügyek intézésének segítése

 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 

a.) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint a magánszemélyek és szervezeteik részvételének a megelőző tevékenységben való elősegítése, a kapcsolattartás és együttműködés formáinak megszervezése,

 

b.) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása az azok megszüntetésére irányuló javaslatok kidolgozása,

 

c.) a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

 

a.) családgondozás a családban mutatkozó működési zavarok ellensúlyozására, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különös tekintettel a házasság felbontásával összefüggésben felmerülő gyermek-elhelyezési, kapcsolattartási feszültségekre,

 

b.) az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,

 

c.) javaslat készítése a gyermek családi környezetéből történő kiemelésére és a leendő gondozási helyének kijelölésére, továbbá a szülő és gyermek közötti lehetőség szerinti kapcsolattartás elősegítése és a feltételek megszűnte esetén a gyermek családba való visszahelyezésének kezdeményezése.

 

2. Cím

 

A gyermekjóléti szolgálat

 

8. §.

 

(1) A Képviselő-testület a 8. §-ban meghatározott feladatait a Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) útján látja el.

 

(2) A Szolgálat a tevékenységi körében a 8. §-ban meghatározott feladatain túl:

 

a.) folyamatosan figyelemmel kíséri a település területén élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

 

b.) meghallgatja a gyermekek panaszát és azok orvoslása érdekében megteszi, illetve kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,

 

c.) elkészíti a védelembe vett gyermekgondozási- nevelési tervét,

 

d.) szervezi a helyettes szülői hálózatot,

 

e.) segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását,

 

f.) ez irányú megkeresés esetében vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit,

 

g.) felkérésre környezettanulmányt készít, végül pedig,

 

h.) kezdeményezi a képviselő-testületnél az új ellátások bevezetését,

 

i.) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,

 

j.) részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,

 

k.) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

 

3. Cím

 

A gyermekek napközbeni ellátása

 

9.§

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (Gyvt. 41. § (1) bekezdés)

 

(2) A napközbeni ellátást különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani

 

a.) akinek testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

 

b.) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,

 

c.) akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud az ellátásáról gondoskodni.

 

(3) A gyermekek napközbeni ellátását a képviselőtestület Napköziotthonos Óvodában és az Általános Iskolában biztosítja.

 

VI. Rész

 

Hatásköri és eljárási szabályok

 

10. §.

 

(1) A Képviselő-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskörét a Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházza.

 

(2) Az átruházott hatáskörben benyújtott fellebbezéseket a Képviselőtestület bírálja el.

 

(3) A Képviselőtestület a Szociális és Ügyrendi Bizottságnak átruházott hatáskörben hozott döntéseit megsemmisítheti, módosíthatja, megváltoztathatja.

 

(4) A Képviselőtestület a hatáskör gyakorlásához utasítást adhat és a hatáskört bármikor visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább át nem ruházható.

 

11. §.

 

(1) A jelen rendelet III. Részében szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmeket az előírt formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani.

A beiskolázási támogatás hivatalból, e rendelet alapján kerül megállapításra.

 

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását kezdeményezheti: nevelési-oktatási intézmény, gyermekjóléti szolgálat, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek védelmét ellátó társadalmi szervezet, a gyámhatóság, továbbá az, akit a gyámhivatal a gyermek gyámjául rendelt. Ezen esetekben a kérelem elbírálásához szükséges bizonyítékok beszerzéséről hivatalból kell intézkedni.

 

(3) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások tekintetében – a Gyvt-ben foglalt kivételekkel – a jövedelem számításánál irányadó időszak a rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap, egyéb jövedelem esetén egy év.

 

(4) A Gyvt-ben és ezen rendeletben meghatározott ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénz egyenérték megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj összegének megfizetésére.

A folyamatosan nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb egy évre visszamenőlegesen lehet elrendelni.

Az ellátás megtérítését az eljáró szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.

 

 

12. §.

 

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele - ha e rendelet, vagy a Gyvt. másként nem rendelkezik - önkéntes és az ellátást igénylő kérelme alapján biztosítható.

 

(2) A jelen rendeletben szabályozott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételére irányuló kérelmeket közvetlenül a gondoskodást nyújtó intézmények vezetőihez kell benyújtani.

 

(3) Ha a Gyvt. vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik:

 

a.)       a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított időtartam – leteltével,

 

b.)       a jogosultsági feltételek megszűnésével.

 

Záró rendelkezések

 

13. §.

 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekétkeztetés költségeinek kiegészítő támogatásáról szóló 8/2002.(XI.13.), a gyermekétkeztetés költségeinek kiegészítő támogatásáról  szóló 7/2003.(I.30) Kt. Számú rendelet, továbbá az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2004.(II.26.) Kt. Sz. rendelet hatályát veszti.

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ- ben foglaltak szerint.

 

Becsei György sk.                                              Barkaszi Judit sk.

                            polgármester                                                      Jegyző