Nyírgyulaj Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2007.(XII.07.) sz.

r e n d e l e t e

 

A helyi iparűzési adóról

 

Nyírgyulaj Község Önkormányzata – a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – illetékességi területén bevezeti az iparűzési adót határozatlan időre.

 

Az adókötelezettség, az adó alanya

1.§

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

 

(2) Az adó alanya a vállalkozó.

 

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

 

 (4) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

 

(5) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,

b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,

c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

2.§

 (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

 

Az adó alapja

 

          3.§.

 

 (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része – legfeljebb azonban az adóalap 90%-a – amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, feltéve ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.

 

 (2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell az 1990. évi C. törvény mellékletben meghatározottak szerint megosztania.

 

(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

Az adó mértéke

  4 .§

40. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke:

az adóalap  1,8  %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó átalány

a rendelet 1.§ (5) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 1000 Ft;

a rendelet 1.§ (5) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5000 Ft.

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

  5.§

 (1) A vállalkozó adófizetési kötelezettségének teljesítése érdekében adóelőleget köteles fizetni

(2) Az adóelőleg összege

a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelőző adóév adójának megfelelő összeg;

b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított összege;

c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.

 

 

                                                            Az adó megfizetése

 

                                                                         6.§

 

(1) A vállalkozó az adóelőleget félévi egyenlő részletekben az adóév március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig köteles megfizetni.

(2) A kettős könyvvezetésre kötelezett vállalkozónak az adóelőleget a várható éves fizetendő adó 100%-nak megfelelő összegre az adóév december 20. napjáig ki kell egészítenie.

(3) A vállalkozó az adóévre vonatkozó bevallását az adóévet követő május 31. napjáig nyújtja be. Bevallásban kell elszámolnia a megállapított adóelőleg és az éves adókötelezettség különbözetét.

A különbözetet május 31. napjáig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

7.§.

Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 17/2004.(XII.15 )Kt sz. rendelet.

 

 

Becsei György sk.                                                                            Szabó Istvánné sk.

    polgármester                                                                                          mb. jegyző