Nyírgyulaj Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2005.( XI.17.) sz.

rendelete

 

Nyírgyulaj Község Önkormányzata   KET-tel összefüggő rendeleteinek jogharmonizációjáról

 

a Képviselőtestület

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény hatálybalépésével kapcsolatban a jogharmonizáció végrehajtásaként a következő rendeletet alkotja:

  1. §.

 

A vállalkozók kommunális adójáról szóló 3/2004.(I.29.) sz Kt. rendelet 8.§. 4. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az adóhatóság döntését az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. tv ( Art), valamint A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény alapján hozza meg.

  1. §.

 

Egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004.(VI.01.) K tsz. rendelet 4.§. (1) bekezdése hatályát veszti.

  1. §.

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 .évi CXL. törvény 162. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hatósági ügyek intézése és az ezzel  kapcsolatos  egyes eljárási cselekmények elektronikus formában nem gyakorolhatók.

 

Záró rendelkezések

  1. §.

                      

(1) E rendelet  2005. év  november 1. napján  lép hatályba

(2) Kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés útján a jegyző  gondoskodik.

 

 

              Becsei György sk.                                                             Barkaszi Judit sk.

                  polgármester                                                                            jegyző