Nyírgyulaj Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2005.(IX.06.) sz. rendelete

 

A köztemetők  rendjéről, használatuknak igénybevételüknek szabályairól

a módosító 9/2005.(IX. 17.)  sz rendelettel egységes szerkezetben

 

 

Nyírgyulaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település tulajdonát képező 800/2. hrsz-ú Köztemető - Ravatalozó és a térítésmentesen, határozatlan idejű  használatra a Nyírgyulaji Görögkatólikus Egyházközségtől a Nyírgyulaj Községi Önkormányzatnak ügyvédi és 954/2000. számon Hajdúdorog Püspöki Hivatala jóváhagyott megállapodás (Megállapodás másolata a rendelet 3.sz. melléklete) alapján átadott 800/1. hrsz-ú (4065 m² területnagyságú) köztemető bővítmény használatának és igénybevételének szabályozására – az 1999. évi XLIII. tv.-ben  ( a továbbiakban Ttv.), valamint a 145/1999.(X.01.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra figyelemmel, az ott szabályozottakon túl- az 1999. évi XLIII. tv. 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.

Általános rendelkezések

 

 1. §.

 

(1)      a rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában (800/2. hrsz-ú) és fenntartásában (800/1. hrsz-ú) álló köztemetőre terjed ki.

 

(2)      A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettető(k)re, a köztemetőkben temetkezési szolgáltatást ellátó, valamint a köztemetőben egyéb temetői munkát (pl. emlékkő állítás, kert- és parkgondozás, temető karbantartás) végző természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre.

 

(3)      Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az önkormányzat gondoskodik.

 

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális  feltételek

 

 1. §.

 

(1)     a köztemető fenntartását és üzemletetését az önkormányzat üzemeltető útján végzi. Az üzemeltetés jogi vagy magánszemély az önkormányzattal kötött szerződés alapján végezheti.

 

(2)     Az önkormányzat a  köztemető rendeltetésszerű használatához köteles biztosítani:

 

a)     a temető megközelítéséhez szükséges utat, a temető területén a közúttól a

ravatalozóig vezető utat és a sírok megközelítési útjait

b)      az elhaltak felravatalozására alkalmas ravatalozót

c)      a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt

d)      a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való elhatárolását, vízvételi lehetőségét 150 m-enként

e)      a temető területének parkosítását

f)        hulladéktárolót

 

II.

 

A köztemetők használatának és igénybevételének szabályai

 

 1. §.

 

(1)      Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy hamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint.

 

(2)      A Nyírgyulaj, Temető út 1-3 sz. (800/2. hrsz-ú) alatti köztemetőn kívüli helyen ravatalozni az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes városi intézetének engedélyével lehet.

 

    (3)  A köztemetőt üzemeltető vállalkozó az önkormányzattal kötött kegyeleti

         közszolgáltatási szerződés alapján a MONITIL Kft  4311.Nyírgyulaj, Sport u 49.

         (képviselője Molnár Miklós )

 

 1. §.

 

(1)      A köztemetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, kegyeleti jogokat köteles tanúsítani.

 

(2)      A köztemető területére gépjárművel behajtani –a halott- és szemétszállító járművek kivételével- nem szabad. A síremlékek elemeinek gépjárművel történő helyszínre szállításához  a polgármester engedélyét  be kell szerezni.

 

(3)      A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók a temetések időpontját (nap, óra) kötelesek legalább 24 órával előtte a temetőüzemeltetési feladatokat ellátó vállalkozónak bejelenteni.

 

(4)      A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni.

 

(5)      A ravatalozott  koporsót a búcsúztatás szertartás megkezdéséig nyitva lehet tartani. A koporsót a temetés előtt véglegesen le kell zárni.

 

(6)      Az elhaltak tetemét a szállítás során, a ravatalozásnál az eltemettetésnél a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell kezelni.

 

 1. §.

 

(1)     A köztemető területén lévő sírhelyek gondozását a sírhely felett rendelkezni jogosult saját maga vagy megbízottja útján végzi.

 

(2)     A köztemető látogatásáért és a sírgondozáshoz igénybe vett vízért díj nem szedhető.

 

(3)     A sírgondozás során keletkezett szerves  hulladékot az erre  rendszeresített hulladéktárolóban kell  elhelyezni. Kő, beton illetve egyéb kommunális hulladék elhelyezése tilos! A hulladék elhelyezésért díj nem szedhető.

 

 

 

 1. §.

 

(1)     A köztemető területén tüzet rakni nem szabad. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen.

 

(2)     12 éven aluli gyermek a köztemető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

 

(3)     A köztemetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, a bokrokat, továbbá más tárgyat megrongálni vagy beszennyezni, a virágokat letépni, a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni tilos.

 

(4)     A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott  síremléket, sírkeretet 6 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes  darabjait idegen síron tárolni nem szabad, elszállításukról az eltemettető köteles gondoskodni.

 

(5)     A köztemető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely méreteit nem haladhatják meg.

 

(6)     A sírhelytáblákon  és a sírhelysorokon kívül tilos a temető területét felásni, a földet elvinni, vagy azt sírhantolásra felhasználni!

 

III.

 

A temetési hely gazdálkodási szabályai

 

 1. §.

 

(1)      A köztemetőt nagyságától  függően- sírhelytáblákra (parcellákra), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sírhelytáblákat és sorokat a települési önkormányzat által elkészíttetett és engedélyezett tervdokumentációk alapján kell kitűzni és elnevezni.  A sorokban temetési helyeket a temetők üzemeltetője jelöli ki hivatkozott tervdokumentációk alapján.

 

(2)      A sírhelytáblákat betűvel jelölni, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell.

 

(3)      A sírhelytáblákban, a sírhelysorokban a temetkezést az üzemeltető által meghatározott temetkezési rend szerint kell végrehajtani. A temetkezés kizárólag sorban keletről – nyugatra tartó irányba történhet.  Az elhunyt sírba történő elhelyezését hivatkozott tervdokumentációk jelölik.

 

(4)       A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés után le kell zárni.  A lezárt sírhelytáblákba temetni, rátemetni csak a következő nyugvási időre szóló sírhelydíj befizetése ellenében  lehet.

 

(5)      A felnőttek (D1-D6; K1-K6; A-E parcellák) és a gyermekek eltemetésére (GY1-GY2 parcellák)  külön sírhelytáblákat kell kijelölni. E rendelet alkalmazása szempontjából felnőttnek számítanak a 10 évesnél idősebb korban elhalálozottak.

 

(6)      Külön sírhelytáblát kell kijelölni a halvaszületettek, az elvetélt magzatok, valamint a csonkolt testrészek eltemetésére, melynek lehetőség szerint a GY2 parcellában kell helyet biztosítani.

 

(7)      A köztemetőről térképet kell készíteni, amelyen folyamatosan fel kell tüntetni a betelt és a szabad sírhelytáblákat, sorokat, illetve sírhelyeket.

 

(8)      A köztemető részletes térképét a bejáratnál ki kell függeszteni, és a változásokkal legalább félévente ki kell egészíteni.

 

(9)      A térkép elkészítése és folyamatos  vezetése az üzemeltető feladata.

 

IV.

 

 A sírhelyek méretezése, a sírhelyek alkalmazásának szabályai

 

 1. §.

 

 

(1)    A sírgödröt olyan méretűre kell kiásni, hogy a koporsó abban elhelyezhető legyen. A sírgödör mélysége a talaj és egyéb viszonyoktól függően 160-250 cm. Koporsóba történő rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy felülre kerülő koporsó alja legalább 160 cm mélyre kerüljön.

 

(2)    A sírhelyek méretezése:

 

a)      Normál (egyes) sírhely: 210 cm hosszú, 90 cm széles, 200 cm mély,

b)      Dupla (kettős) sírhely: 210 cm hosszú, 190 cm széles, 200 cm mély.

c)      Gyermeksírhely: /10 éven aluli gyermek részére/ 130 cm hosszú, 60 cm széles, 160 cm mély,

d)      Díszsírhely D1-D6 parcellák, melyből D2, D5 dupla, D1, D3, D4,D6 normál sírhely

e)      Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm. mélységbe kerüljön.

 

(3)       A díszsírhelyre való temetkezésre a község életében közigazgatási, oktatási, szociális,

egészségügyi, illetve vallási téren vezető pozíciót betöltött személyek, helyetteseik  és  

házastársaik jogosultak.

 

A síroknak egymástól 60 cm, a gyermeksíroknak pedig 30 cm távolságra  kell lenniük. A sírhantok maximális magasságát az üzemeltető állapítja meg. A sírhant minimális magasságának a terepszinttel kell egyeznie. A méretezéstől egyetlen esetben sem lehet eltérni.

 

(4) A síremlék felállítását, átépítését, felújítását, átépítését, lebontását a temető üzemeltetőjének előzetesen be kell jelenteni, illetve mutatni. A sírjel nem foglalhat el e rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát az építésügyi hatóság korlátozhatja.

 

 

 

 

V.

 

 A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltási díja,  a ravatalozó használati díja

 

 1. §

 

(1)     A településen működő köztemetőben a kegyeleti közszolgáltatásokat az önkormányzat biztosítja az üzemeltető vállalkozó bevonásával. Az üzemeltető vezeti a nyilvántartó könyvet és a sírbolt könyvet. A bejegyzések nem tartalmazzák a halál okát.

 

(2)     A sírhelyekért fizetendő megváltási díjat, valamint a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát (használati idő) a rendelet melléklete tartalmazza.

 

(3)  a köztemetőt üzemeltető vállalkozó az önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a MONITIL Kft  4311.Nyírgyulaj, Sport u 49. (képviselője Molnár Miklós )

 

 

VI.

 

A temetési szolgáltatás, a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenység ellátásának szabályairól

 

 1. §.

 

(1)   A temetési szolgáltatásokat temetkezési vállalkozók végezhetik.

 

(2)   A köztemető területére csak kész síremlék, valamint  a sírbolt  és a sírboltkeret építéséhez szükséges építőanyagot szabad bevinni.

 

(3)   A köztemetőben végzendő minden munkát –kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növényekkel való beültetését és díszítését- az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

 

(4)   A munka úgy végezhető, hogy ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt  a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

 

VII.

 

Szabálysértési rendelkezések

 

 1. §.

 

(1)      A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi. A jegyző e jogkörében:

 

a)      felhív a jogszabályokban és e rendeletben foglalt rendelkezések betartására,

b)      szabálysértési eljárást folytathat le.

 

(2)      Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem minősül, az alábbi kötelezettségszegések, illetve magatartások szabálysértésnek minősülnek és az elkövető 30.000.- Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ha:

 

a)      a temetőül ki nem jelölt területen halottat eltemet,

b)      a  sírgondozás során keletkezett hulladékot nem a kijelölt helyre rakja le,

c)      a köztemetők területére vonatkozó tűzgyújtási tilalmat megszegi,

d)      jogosultság nélkül temetkezési szolgáltatást végez,

e)      a köztemetőben bejelentés nélkül végez üzletszerű vállalkozási tevékenységet

 

 

VIII.

 

Záró rendelkezések

 

12.  §.

 

(1)  Jelen rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba

      Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztemető rendjéről, használatuknak igénybevételüknek szabályairól szóló 10/2000.(XI.27..) Kt. sz. rendelet. A kihirdetett rendeletet meg kell küldeni a településen temetkezési szolgáltatást végző vállalkozónak.

 

 

                        Becsei György sk.                                          Barkaszi Judit sk.

                           polgármester                                                jegyző