Nyírgyulaj Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2008.(X.29.)

rendelete


az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakbérének megállapításáról

 

 

 

Nyírgyulaj Község Képviselő-testülete az 1991. évi XX. Törvény 138. § /1/ bekezdés n./ és a z 1993.évi LXXVIII. Tv 36.§ (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

 

A rendelet hatálya

 

1.      §

 

A rendelet hatálya Nyírgyulaj Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén lévő önkormányzati  lakásokra és nem lakás céljára szolgáló ingatlanokra terjed ki.

 

Lakbér fizetési kötelezettség

 

2.      §

/1/ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások közszolgálati és szociális célra adhatók ki, melynek időtartama legfeljebb 36 hónap .

A lakások jellegét, funkcióit és adatait a 2. sz melléklet tartalmazza.

/2/ A lakásbérleti jogviszony fennállása alatt a lakás a lakás helyiségei használatáért, továbbá az e jogviszony keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásokért a bérlő lakbért köteles fizetni.

 

 

/3/ A lakbér fizetési kötelezettség a bérlőt lakásbérleti jogviszonya kezdetétől a lakásnak a bérbeadó részére – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban – történő visszaadásáig terheli.

Rendeltetésszerű állapot a bérbeadás időpontjában állapot felvételi jegyzőkönyv és helyiségleltár szerinti állapotot jelent.

 

3.      §

 

/1/ Aki lakást jogcím nélkül használ, használati díjat köteles fizetni.

 

/2/ Jogcím nélküli használat kezdetétől számított 6 hónap időtartam alatt a használati díj mértéke megegyezik az 1. sz. melléklet II. pontjában meghatározott bérleti díj mértékével.

 

/3/ 6 hónap elteltével a jogcím nélküli lakáshasználó az 1. sz. melléklet II. pontjában  meghatározott bérleti díj mértékének az ötszörösét, a 12. hónapot követően a bérleti díj tízszeres összegének megfizetésére kötelezhető.

 

 

A lakbér megállapítása

 

4.      §

 

/1/ A lakás lakbérét a lakás alapterületének és komfortfokozatának figyelembevételével kell megállapítani.

 

/2/ A lakbér összege e rendeletben meghatározottak szerint csökkenthető, illetőleg növelhető.

 

/3/ Az /1/ bekezdésben megállapított lakbér összegét – a kerekítés szabályai szerint – forintra kerekítve kell megállapítani.

 

A lakbér kiszámításának módja

 

5.      §

 

/1/ A lakás lakbérének kiszámításakor a lakás helyiségeinek alapterületét, komfortfokozatát kell számításba venni.

 

/2/ Az alapterület megállapításánál figyelembe kell venni az alábbiakat:

a./ a lakás összes (lakó, főző, egészségügyi, közlekedő stb. helyiségei) területének a vakolt falsíkok közötti, a padlószint felett 1 m magasságban mért teljes területének az 1,9 m szabad belmagasságot elérő részét, továbbá

b./ a loggia és a zárt (fedett) és oldalról átlátásgátló módon kialakított erkély területének a felét, illetve

c./ a beépített bútorok által elfoglalt területet.

A számított alapterületet 0,5 m2-ig lefelé 0,5 m2 felett felfelé kell kerekíteni.

 

A lakbér mértéke

 

6.      §

 

/1/ A lakbér mértékét a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak alapul vételével kell megállapítani.

 

/2/ A lakás havi lakbérének összege a lakás-alapterület számításba vehető m2-ének és a rendelet alapján alkalmazható módosító tényezők figyelembevételével megállapított havi lakbér mértékének a szorzata (m2 x Ft/m2).

 

/3/ Ha a bérlő a bérbeadóval kötött külön megállapodásban – komfortfokozat növelése tárgyában - a bérbeadót terhelő kötelezettségeket a lakbér elengedése vagy mérséklése ellenében egészben vagy részben magára vállalja, a lakbér fizetési kötelezettsége a megállapodásnak megfelelően alakul.

 

/4/ A bérlő a bérbeadónak a bérleti jogviszony létesítése napján, a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg a polgármesteri hivatal házipénztárába kauciót köteles készpénzben befizetni.  A kaució egyszeri összege 30.000.- Ft., mely összeg a bérleti szerződés megszűnésekor kamatmentesen visszajár, amennyiben a bérleti szerződésnek megfelelően, rendeltetésszerűen és az átadásnak megfelelő állapotban, rendezett közüzemi követelésekkel kerül vissza a bérbeadó kezelésébe.

 

 

A lakbér mérséklése, illetve elengedése

 

7.      §

 

/1/ A lakbért a bérlő kérelmére – a lakás rendeltetésszerű használatának akadályozása, illetve korlátozása mértékének megfelelően  - el kell engedni:

a./ ha a lakás vagy egyes helyisége a bérbeadó kötelezettségeinek elmulasztása miatt 30 napot meghaladóan rendeltetésszerűen nem használható, vagy

b./ a bérbeadó a bérlőt a lakás rendeltetésszerű használatában más módon akadályozza, illetve jelentős mértékben korlátozza.

/2/ a   A közszolgálati célra kiadott lakások bérleti díjának 25%-át a Képviselő-testület a testületi tagjai számára, továbbá az önkormányzat alkalmazottainak alkalmazotti kedvezményként biztosítja.

/2/ b. Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében a Képviselő-testület a díjának 25%-át a képviselő-testületi tagjai számára, továbbá az önkormányzat alkalmazottainak alkalmazotti kedvezményként biztosítja.

 

Vegyes és értelmező rendelkezések

 

8.      §

 

A bérlő a lakás használatáért fizetett bérleti díjon túl a bérbeadó által biztosított szolgáltatásokért:

a./ vízellátás és szennyvíz szállítási díj

b./ gáz- és elektromos áram szolgáltatás

c./ kommunális szemét elszállítási díj

d./ kéményseprési díj

e./ rádió, tv előfizetői díj a szolgáltatóval kötött külön megállapodásban

     rögzített díjat köteles fizetni.

 

9.      §

 

/1/A Képviselő-testület a bérleti díjak mértékét minden év november hó folyamán felülvizsgálja, az aktuális változtatásokról a bérlőt egyoldalúan írásban tájékoztatja.

A kérelmekről a polgármester saját hatáskörében  dönt.

2/ A bérlő a lakbért havonta egy összegben legkésőbb a hó 15. napjáig köteles megfizetni.

 

/3/ A lakbérfizetési kötelezettség a lakásbérleti jogviszony megszűnéséig tart, ha azonban a bérlő a lakást korábban visszaadja a bérbeadónak, az új bérlő beköltözésétől kezdődő időre már nem köteles lakbért fizetni.

 

10.  §

 

E rendelet alkalmazásában:

1./ A lakás olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a

a./ helyiségei

b./ közművesítettsége

c./ melegvíz ellátása és

d./ fűtési módja alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható.

 

/2/ Összkomfortos az a lakás, amely legalább

a./  12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdő helyiséggel és WC-vel

b./ közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel)

c./ melegvízellátással (villanybojlerrel, gáz-, vízmelegítővel) és

d./ központos fűtési móddal (egyedi központi vagy etage fűtéssel) rendelkezik

 

/3/ Komfortos az a lakás, amelyik legalább

a./ 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főző helyiséggel, fürdő helyiséggel és WC-vel

b./ közművesítettséggel

c./ melegvíz ellátással és

d./ egyedi fűtésmóddal (szilárd vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel) rendelkezik.

 

/4/ Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább

a./ 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá fürdő helyiséggel, WC-vel,

b./ közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással) és

c./ egyedi fűtésmóddal rendelkezik

 

/5/ Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább

a./ 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, WC használatával és

b./ egyedi fűtésmóddal rendelkezik, valamint

c./ vízvétel lehetősége biztosított.

 

/6/ Szükséglakás az olyan helyiség (helyiség csoport), amelynek (amelyben) legalább 1 helyiségnek

a./ az alapterülete a 6 m2-t meghaladja

b./ külső határoló fala legalább 12 cm vastag téglafal vagy más anyagból épült, ezzel egyenértékű fal

c./ ablaka vagy üvegezett ajtaja van, továbbá

d./ fűthető és

e./ WC használata, valamint vízvétel lehetősége biztosított.

 

/7/ A lakás helyiségei általában

a./ lakóhelyiségek: lakószoba, hálófülke, hall, étkező, lakóelőtér

b./ főzőhelyiségek, konyha, főzőfülke

 

c./ egészségügyi helyiségek: fürdő helyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyzó fülke), WC

d./ közlekedő helyiségek: előszoba, előtér, zárt veranda, átjáró, belépő (szélfogó)

e./ tároló helyiségek: éléskamra (lomkamra), öltözőszekrény

 

/8/ Lakószoba az a helyiség, amelynek

a./ alapterülete a 6 m2 alapterületet meghaladja

b./ külső határoló fala legalább 25 cm vastag téglafal, vagy más anyagból épült, ezzel egyenértékű fal

c./ ablaka közterületre, udvarra, kertre, vagy üvegezett verandára (folyosóra) nyílik

d./ meleg padlója van, továbbá

e./ fűthető

f./ legalább egy 2 m-es ajtó és ablak nélküli fal felülettel rendelkezik.

 

/9/ Fél szoba az olyan lakószoba, amelynek alapterülete a 12 m2-t nem haladja meg.

 

/10/ Lakáshoz tartozó helyiségek általában

a./ tüzelő tároló (fáskamra, pince)

b./ padlás

 

/11/ Jogcím nélküli lakáshasználó az, aki a lakását a bérbeadó hozzájárulása, vagy a vele való megállapodás nélkül használja.

 

Záró rendelkezések

 

11.§

 

(1) Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg a az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakbérének megállapításáról szóló 12/2005.(XII.15.) sz. rendelet, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakbérének megállapításáról szóló 12/2005.(XII.15.) sz. rendelet módosításáról szóló 14/2007.(XII.07.) sz. rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos  módon az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a jegyző gondoskodik.

 

Becsei György sk.                                                                           Barkaszi Judit  sk.

             polgármester                                                                                           jegyző

 

 

 

1. sz. melléklet

 

Lakbér mértéke

 

  1. Összkomfortos lakás:

Lakás alapterület x 133 Ft

 

  1. Komfortos lakás

Lakás alapterület x 113 Ft

 

  1. Félkomfortos lakás

Lakás alapterület x 133 Ft

 

  1. Komfort nélküli lakás

Lakás alapterület x 85 Ft

 

  1. Szükséglakás

Lakás alapterület x 43 Ft

 

  1. Vállalkozás céljára alkalmas helyiség, ingatlan:

Ingatlan, helyiség alapterület x 393 Ft.

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet

 

 Lakás céljára szolgáló ingatlanok:

 

Cím

 

Lakás nagysága

/m2/

Komfortfokozat

Egységár

Ft/m2

Fizetendő bérleti díj

Kossuth tér 2.

71

összkomfortos

133

  9.443 Ft/hó

Margaréta u 55.

87

összkomfortos

133

11.571 Ft/hó

Margaréta u 57.

87

összkomfortos

133

11.571 Ft/hó

Petőfi u 17.

60

félkomfortos

113

  6.780 Ft/hó

Petőfi u 17.

70

komfort nélküli

85

   5.950 Ft/hó

Rózsa u 28.

56

szükséglakás

43

   2.408 Ft/hó

 

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok:

 

Garázs

 

 

 

  2.200 Ft/év

Gyógyszertár

42

komfortos

393

16.506 Ft/hó

Iskolai helyiségek

 

 

 

 

Tornaterem

- Lakodalmak

- Egyéb célra

 

 

 

 

 

 

55.000Ft/alkalom

  4.500 Ft/óra

Iskola bolt

 

 

 

11.000 Ft/hó

Étterem

 

 

 

11.000Ft/alkalom

Egyéb termek

-oktatási célra

 

 

 

  2.700 Ft/óra

  2.000 Ft/óra

Közösségi Ház

-          házasságkötő terem

-          közösségi terem

 

 

 

 

15.000 Ft./alk.

 

15.000 Ft./alk.

 

 

 

Belterületi földek, kertek:

 

Cím, hrsz.

Területe /m2/

Egységár Ft/év

Bérleti díj Ft/év

Margaréta u 55.  /kert /

    973

2,7

2.627

Margaréta u 57. / kert /

    920

2,7

2.484

Kossuth tér 1.    / kert/

               5.239

2,7

14.145

Kossuth tér 2.    / kert/

 2.171

2,7

5.862

158/1, 158/2

24.706

2,7

66.706

156,157

  7.565

2,7

20.425