Nyírgyulaj Községi  Önkormányzat
Képviselőtestülete 
13/2008.(XI.15.)
rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról

A képviselő-testület a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a magánszemélyek kommunális adójáról – a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az adókötelezettség

(1) Adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén magánszemély tulajdonában lévő építményt (lakás, nem lakás céljára szolgáló épület), a nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezőt, továbbá a beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonosát.

2. §

Az adó alanya

(1) Az adó alanya(i) az(ok) a magánszemély(ek), aki(k) naptári év első napján

a) az építmény, telek tulajdonosa(i), a tulajdoni hányad arányában;

b) vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult(ak), amennyiben az adóköteles építményt, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli;

(2) A valamennyi (rész-) tulajdonos által írásban megkötött – és az adóhatósághoz benyújtott – megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

3. §

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése

(1) Az adókötelezettség keletkezése

a) építménytulajdon esetén:

a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély kiadását követő év első napján,

az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén a tényleges használatbavételt követő év első napján;

b) telektulajdon esetén:

a tulajdonszerzés időpontját követő év első napján;

az adókötelezettség a földrészelt belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján keletkezik.

c) vagyoni értékű jog megszerzése esetén:

a jog megszerzését követő év első napján;

d) a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás lakásbérleti joga esetén:

a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján.

(2) Az adókötelezettség megszűnik

a) az építmény, telek elidegenítése esetén a tárgyév utolsó napján;

b) belterületi földrészlet külterületté minősítése esetén az átminősítés illetőleg – beépítés esetén – a beépítés évének utolsó napján;

c) a nem magánszemély tulajdonában lévő lakásbérleti jogviszonya megszűnése évének utolsó napján, illetőleg a lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a félév utolsó napján,

d) építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó napján.

 

(3) Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

 

(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

 

4. §

Az adó mértéke

(1) Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként: 5.000.- Ft/év.

5. §

Bevallás, az adó megfizetése

(1) Az adófizetésre kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről (változásáról) az azt követő 15 napon belül köteles az adóhatósághoz bevallást benyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben előírt adóbevallási kötelezettség teljesítését követően mindaddig nem kell újabb bevallást benyújtani, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

(3) Az adózó a magánszemély kommunális adóját két egyenlő részletben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti meg késedelmi pótlékmentesen.

6. §

Az adóbevétel felhasználása

(1) A befizetett adót a község infrastruktúrájának fejlesztésére kell fordítani.

7. §

Záró rendelkezések

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a jegyző gondoskodik.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 13/2007.(XII.07.) sz.  rendelet hatályát veszti.

 

Becsei György sk.                                                                   Barkaszi Judit sk.

           polgármester                                                                                jegyző