Nyírgyulaj Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

6/1999.(VIII.26.) Kt.sz.

r e n d e l e t e

 

A mezei őrszolgálatról

A módosító 10/2002.(XII.13.) Kt. sz .rendelettel egységes szerkezetben

 

A képviselő-testület a fegyveres biztonsági őrzésről, a  természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLX. Tv. 19. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Nyírgyulaj Község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése érdekében a következő rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

 

1. §.

 

(1)     A rendeletet hatálya a község közigazgatási területén termőfölddel rendelkező (tulajdonos, földhasználó) személyekre terjed ki.

 

(2)     A személy hatálya alatt a természetes, a jogi- és a nem jogi személyeket egyaránt érteni kell, az állami tulajdont képező termőföldek és erdők kivételével.

 

A mezei őrszolgálat

 

2. §.

 

(1)      A képviselő-testület a község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek- ideértve a szórványerdőt is – őrzésére mezei őrszolgálatot létesít.

 

(2)      A mezei őrszolgálat létszámát 2 főben állapítja meg.

 

 

A mezőőrök

 

3. §.

 

(1)   A mezei őrszolgálatot mezőőrök látják el.

 

(2)   A mezőőr feladatát a községi önkormányzat  ( továbbiakban : Fenntartó) utasításai szerint végzi és gyakorolja vele szemben a munkáltatói jogosítványokat.

 

(3)   A mezőőrök szakmai felügyeletét a Megyei Földművelésügyi Hivatal és az illetékes Rendőrkapitányság látja el.

 

 A mezőőri jutalék

 

4. §.

 

(1)   az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri jutalékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell- fele-fele arányban- biztosítani.

 

(2)   A mezőőri jutalék mértéke AK-ént 20.- Ft./év.

 

A mezőőri járulék bejelentése, határideje és behajtása

 

5. §.

 

(1)      A  mezőőri jutalék megfizetésére kötelezett- a  rendelet 1. §-ában meghatározott személy- az 1. sz. függelék szerinti formanyomtatványon köteles legkésőbb 1999. szeptember 30. napjáig a fenntartónak bejelenteni az 1999. szeptember 15-én  használatában  és/vagy tulajdonába került vagy abból kikerült (változást követően  napon belül) a rendelet 2. §. (1) bekezdésében  meghatározott termőföldet.

 

(2)      A mezőőzi járulék fizetési kötelezettség- az (1) bekezdésében  foglalt kivétellel azt a személyt terheli, akinek a használatában és/vagy tulajdonában van a termőföld a tárgyév január 1. napján van.

 

(3)      A mezőőri járulékot a kötelezett két egyenlő részletben január 15. napjáig, illetve július 15. napjáig fizetheti be kamatmentesen 1999. évben a befizetési határidő a teljes mezőőri járulékra vonatkozóan október 31.

 

(4)      A mezőőri járulékot a Nyírgyulaj Község  Önkormányzat e célra nyitott számlájára kell befizetni.

 

(5)      A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.

 

(6)      A mezőőri szolgálat folyamatos ellátásának biztosítása érdekében  az önkormányzat átmenetileg a költségvetésből az általános tartalékból megelőlegezi az indokoltan felmerülő kiadások fedezetét.

 

(7)      A mezőőri járulékot – meg nem fizetése esetén- az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. VIII. fejezetében meghatározott végrehajtási eljárás szabályai alapján kell behajtani.

 

Záró rendelkezés

 

6. §.

 

(1) Ez a rendelet 1999. szeptember 15. napján kép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

Molnár Antal sk.                                                                  Dr. Somogyi Jánosné dr. sk.

 Polgármester                                                                                               jegyző