Egységes irattári terv

A közokiratokról, a kötlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tv. 10. §-ának (4) bek. alapján az oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben, továbbá a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.(XII.29.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével készült el az önkormányzat iratkezelési szabályzata.

Az egységes irattári terv a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 12/2006(XII.18.) ÖTM rendelet mellékletét képezi.

Jelen irattári terv bevezetésre kerül a 2007. január 1. napjától.

 

Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv általános és különös részre oszlik.

Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti minősítését és a levéltári átadás időpontját az irattári tervben rögzített irattári jel mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is.

Az irattári jel összetevői:

- ügykörszám: háromjegyű szám, amely meghatározza az ügy típusát, az önkormányzati hivatal szervezetéhez és feladatköréhez igazodó rendszerezésben;

- ágazati betűjel: meghatározza az ügy ágazati hovatartozását;

- selejtezési jel: kódszám, amely meghatározza a nem selejtezhető tételeket, valamint a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát.

Az irattári jel alkalmazása, feljegyzése, az iratkezelési szabályzatban meghatározottak alapján történik, és követi a korábbi évek gyakorlatát.

Az ügykörszám meghatározása figyelembe veszi azt a tényt, hogy az egységes terv hosszú távra készült, így lehetőséget kell biztosítani a feladat- és hatáskör módosítások átvezetésére az egységes szerkezet megbontása és újraszámozása nélkül. Ennek megfelelően az egyes ügykörcsoportok végén felhasználható számkeretek maradtak.

Az ágazati hovatartozást meghatározó betűjeleknél a bevált gyakorlatnak megfelelően „U” betűjel különbözteti meg az általános ügyeket. A különös rész ágazati betűjeleinek meghatározása is követi a korábbi gyakorlatot, ennek megfelelően nem használtuk fel a 38/1998. (IX. 4.) BM rendeletben már az általános részhez átcsoportosított személyzeti ügyek „S” betűjelét, és nem használtuk fel az egyházi ügyek „D” betűjelét, valamint a tervügyek „T” betűjelét.

A határidő nélkül irattárban őrzendő iratok fogalma sem új, azt a korábbi évek gyakorlata is alkalmazta.

 VI =

 Községi, körjegyzőségi központi önkormányzat

 1 =

 2 év után selejtezhető

 2 =

 5 év után selejtezhető

 3 =

 10 év után selejtezhető

 4 =

 15 év után selejtezhető

 5 =

 30 év után selejtezhető

 6 =

 75 év után selejtezhető

 0 =

 nem selejtezhető

 HN =

 ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál, az iratok ügyviteli értékének megszűnése után az önkormányzat és az illetékes levéltár közösen dönt az átadás időpontjáról

 Lt.=

 levéltári átadás határideje, általánosságban az 1995. évi LXVI. törvény határozza meg, ténylegesen az önkormányzat és a területileg illetékes levéltár dönti el az átadás időpontját

 őrzési idő =

 az ügy elintézését követő irattározás keltétől számított minimum idő, amely az iratok selejtezési lehetőségét jelenti

 lejárat után =

 az adott ügykörben keletkezett irat érvényességének lejártától számítandó minimum őrzési idő

 HK =

 használaton kívüli tétel

 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ

U) Önkormányzati és Általános Igazgatási Ügyek

 

1. Képviselő-testület iratai

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 001

 Polgármesteri (alpolgármesteri) tisztség átadás-
átvételével, egyéb feladat- és hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos iratok

 0

 15

 002

 Képviselő-testületi jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, sürgősségi indítványok, tájékoztatók, közmeghallgatás, interpellációk, egyéb döntés-előkészítő iratok, népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik)

 0

 15

 003

 Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok, falugyűlések, körzeti tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei és mellékletei

 0

 15

 004

 Képviselő-testületi ülésekről készült hang- és képanyag

 0

 A szerkesztett jegyzőkönyv elkészülte után a keletkezést követő év március 31-ig

 005

 Önkormányzati biztos kirendelése, iratai

 0

 15

 006

 Tanácsnoki iratok

 0

 15

 007

 Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés adományozása stb.)

 0

 15

 008

 Önkormányzati érdek-képviseleti tagsági ügyek

 0

 15

 009

 Önkormányzati rendeletek, szabályzatok

 0

 15

 

 

 

 

 

2. Kisebbségi önkormányzat iratai

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 011

 HK

 

 

 012

 Együttműködési megállapodások

 0

 15

 013

 Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv kisebbségi önkormányzati véleményezése

 0

 15

 014

 Kisebbségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása, átszervezése, megszűnése

 0

 HN

 015

 Kisebbségi oktatást is folytató iskolákban az érettségi vizsga lebonyolításának ellenőrzésével kapcsolatos iratok

 2

 -

 016

 Kisebbségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai ellenőrzése

 2

 -

 017

 Kisebbségi óvodai, iskolai nevelési programok, tantervek véleményezése

 4

 -

 018

 Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei, előterjesztések, egyéb döntés-előkészítő iratok

 0

 15

 019

 HK

 

 

 020

 HK

 

 

 021

 Kisebbségi önkormányzatok társulási szerződései

 0

 15

 022

 Kisebbségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyei

 0

 15

 023

 Közoktatási megállapodás kisebbségi oktatásról

 0

 15

 024

 Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések

 1

 -

 025

 Kisebbségi önkormányzat ellenőrzése

 0

 15

 026

 Nemzetközi kapcsolattartás iratai

 2

 -

3. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közhasznú társaságainak, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei

3.1. Szervezet, működés, ügyvitel

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 031

 Adatvédelem szabályozása

 3

 -

 032

 Belső ellenőrzési és könyvvizsgálói jelentések

 3

 -

 033

 Belső ügyviteli segédkönyvek (előadói munkakönyv, érkeztető könyv, iratátadó könyv, postakönyv stb.)

 2

 -

 034

 Bélyegzők nyilvántartása

 2

 -

 035

 Beszámolók, jelentések, munkatervek (éves polgármesteri, jegyzői, szakigazgatási, intézményi)

 0

 15

 036

 Beszámolók, jelentések, munkatervek (időszaki jegyzői, polgármesteri, intézményi)

 2

 -

 037

 Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések

 2

 -

 038

 Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdek-képviseleti szervezetekkel, érdek-képviseleti fórumok alapítása, működtetése

 0

 15

 039

 Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek

 3

 -

 040

 HK

 

 

 041

 Hírlap-, folyóirat- és könyvrendelés

 1

 -

 042

 Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek

 3

 -

 043

 Iktató- és mutatókönyv, irattári segédkönyvek

 0

 15

 044

 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok alapítása, alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és működési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek

 0

 15

 045

 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok irányításával és működésével kapcsolatos felügyeleti, ellenőrzési, operatív ügyek

 3

 -

 046

 Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek, iratselejtezési jegyzőkönyvek

 0

 HN

 047

 HK

 

 

 048

 Kártérítések

 3

 -

 049

 Kézi irattárból a központi irattárba történő iratátadás-
átvétel jegyzőkönyvei

 4

 -

 050

 Kollektív szerződés

 0

 15

 051

 Körlevelek (intézkedést igénylő)

 1

 -

 052

 Közalkalmazotti Tanács ügyei

 0

 15

 053

 Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések

 1

 -

 054

 Külföldi kapcsolatok bonyolítása

 2

 -

 055

 Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú megállapodások, éves értékelések

 0

 15

 056

 Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések

 2

 -

 057

 Külső szervek, ÁSZ, közigazgatási hivatal ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói, szakfelügyeleti vizsgálatok, törvényességi észrevételek, ügyészi intézkedések

 0

 15

 058

 Levéltári iratátadás-átvételi jegyzőkönyvek

 0

 HN

 059

 Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása

 6

 -

 060

 Munka-, szakmai értekezleti jegyzőkönyvek

 2

 -

 061

 Munkáltatói juttatások elvi ügyei

 0

 15

 062

 Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend

 2

 -

 063

 Munkavédelmi ügyek (munkahelyek kialakítása,
rovar-rágcsálóirtás, dohányzóhelyek kijelölése stb.)

 3

 -

 064

 HK

 

 

 065

 Peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység

 4

 -

 066

 Sajtóügyek, településmarketing, PR tevékenység

 2

 -

 067

 Statisztika (éves)

 0

 15

 068

 Statisztika (időszaki)

 2

 -

 069

 Társulási, kistérségi megállapodások, Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyvei, területszervezési ügyek, határterületi ügyek

 0

 15

 070

 Utasítások (jegyzői, polgármesteri)

 0

 15

 071

 Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus programleírások, programrendszer, védelem szabályozás stb.)

 0

 15

 072

 Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetői

 0

 15

 073

 Kapcsolattartás civil, egyházi és ifjúsági szervezetekkel

 2

 -

 074

 Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos ügyek

 2

 -

 075

 Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer, teljesítménykövetelmény célmeghatározása, teljesítményértékelés általános iratai

 0

 15

 076

 Önkormányzatok együttműködésére vonatkozó iratok

 0

 15

 077

 Európai Uniós csatlakozás jogharmonizáció iratai

 0

 15

 078

 Közigazgatási reform előkészítésére vonatkozó iratok

 0

 15

 079

 Szakhatósági állásfoglalások, vélemények, nyilatkozatok

 1

 -

 080

 Intézkedést nem igénylő körlevelek, meghívók, tájékoztatók

 1

 -

 081

 Alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos ügyek

 0

 15

 082

 Önkormányzati feladatokat érintő stratégia, koncepció, program, terv

 0

 15

 083

 Kistérségi társulások operatív ügyei

 3

 -

 084

 Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) pályázatok

 0

 15

 085

 Lobbitevékenység

 3

 -

3.2. Személyzeti, bér- és munkaügyek

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 091

 Baleseti, rokkantsági ügyek

 6

 -

 092

 Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések

 3

 -

 093

 Bérnyilvántartás (bérkarton)

 6

 -

 094

 Eltartói nyilatkozat

 2

 -

 095

 Fegyelmi ügyek

 3

 -

 096

 Fizetés nélküli szabadság ügyek

 6

 -

 097

 Fizetési előleg

 1

 -

 098

 Helyettesítések

 3

 -

 099

 Illetményügyek (bérjegyzék, illetménykiegészítés, illetménypótlékok, személyi illetmény megállapítása, illetményeltérítés, járulékelszámolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési támogatás, köztisztviselői, közalkalmazotti juttatások stb.)

 3

 -

 100

 Jelenléti ívek

 2

 -

 101

 Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, vagyonnyilatkozatai, juttatásai, tiszteletdíjai

 2

 -

 102

 Kereseti igazolás

 1

 -

 103

 Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minősítés, egyéni teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, felmentés a képesítési előírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési, tartalék állományba helyezés (erről tájékoztatás) és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások, vagyonnyilatkozatok, összeférhetetlenség

 6

 -

 104

 Közigazgatási alap- és szakvizsgaügyek, ügykezelői alapvizsgaügyek

 5

 -

 105

 Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások

 0

 HN

 106

 Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak engedélyezése

 3

 -

 107

 Létszám- és bérgazdálkodási ügyek (éves)

 0

 15

 108

 Munkába járás költségeinek térítése, vasúti igazolványok ügyei

 1

 -

 109

 Napidíjak

 2

 -

 110

 Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás

 6

 -

 111

 Személyzeti tárgyú pályázati kiírások és beadott pályázatok

 1

 -

 112

 Szabadságolási rend, szabadságügyek

 2

 -

 113

 Tanulmányi szerződés

 3

 -

 114

 Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat

 2

 -

 115

 Továbbképzési éves és középtávú terv

 3

 -

 116

 Üres álláshelyekről tájékoztatás

 1

 -

 117

 Közhasznú alkalmazások, távmunka egyedi ügyei

 6

 -

 118

 Kitüntetések, kitüntető címek adományozásának előkészítése, lebonyolítása

 2

 -

 119

 Közszolgálati jogviták

 5

 -

3.3. Pénz- és vagyonkezelés

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 131

 Adóügyek (saját)

 2

 -

 132

 Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, leltár, selejtezés)

 3

 -

 133

 Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, megrendelések

 2

 -

 134

 Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, bankszámlakivonat, bankszámlanyitás

 2

 -

 135

 Beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok

 3

 -

 136

 Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, pénztárnaplók, számlák, számlatömbök tőpéldányai, készpénzellátmány bizonylatai)

 3

 -

 137

 Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, számlaegyeztetés, követelés érvényesítése, adósságelengedés

 1

 -

 138

 Gazdasági program

 2

 -

 139

 Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, szerviz, üzemanyag stb.)

 1

 -

 140

 Illetményszámfejtés

 3

 -

 141

 Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog, vezetékjog-rendezés, nyilvántartás

 0

 HN

 142

 Költségvetési beszámoló (éves)

 0

 15

 143

 Költségvetési beszámoló (időszaki)

 3

 -

 144

 Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés, átcsoportosítás, címzett és céltámogatások igénylése és lebonyolítása, céltartalékok felhasználása, hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás, költségvetés és beszámoló előkészítése, költségvetési koncepció, pénzmaradvány elszámolása, pótelőirányzat, reorganizáció, számviteli rend, pályázatok pénzkezelése, intézmények közüzemi számlájának rendezése)

 3

 -

 145

 Leltárfelvételi ívek

 1

 -

 146

 Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére, vásárlására, haszonbérletére vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, közbeszerzés alapiratai, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás

 0

 HN

 147

 Segélyek, támogatások pénzügyi lebonyolítása

 3

 -

 148

 Szállítólevél

 1

 -

 149

 Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, Térségi, területfejlesztési Tanács ügyei

 0

 15

 150

 Területrendezés, kisajátítás

 0

 HN

 151

 Vagyonbiztonsági rendszer működtetése

 3

 -

 152

 Vagyonbiztosítás (lejárat után)

 1

 -

 153

 Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés stb.)

 3

 -

 154

 Térségi fejlesztési menedzsment ügyek

 3

 -

 155

 Pénzügyi intézkedést igénylő telekalakítási és építésigazgatási határozatok

 2

 -

 156

 Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása

 2

 -

KÜLÖNÖS RÉSZ (ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS)

A) Pénzügyek

A.1. Adóigazgatási ügyek

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 171

 Adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások, adóigazolások

 2

 -

 172

 HK

 

 

 173

 Adóbevételi terv és teljesítés

 2

 -

 174

 Adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-
mentességi ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, túlfizetés, téves befizetés, méltányossági kérelmek, adótartozások behajtása, végrehajtás

 3

 -

 175

 Adóösszesítő, valamint a számítógépes éves feldolgozás adattartalmáról év végén készített lista

 2

 -

 176

 Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás)

 6

 HN

 177

 Adók módjára behajtandó köztartozások iratai

 2

 -

A.2. Egyéb pénzügyek

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 191

 Általános és céltartalékok felhasználása

 3

 -

 192

 Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok

 3

 -

 193

 Betéti kamatügyek

 2

 -

 194

 Decentralizált támogatások felhasználása

 3

 -

 195

 Fejlesztési alapterv

 3

 -

 196

 Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzata, visszaigénylés

 3

 -

 197

 Feladatmutató-növekedés miatti pótigény

 2

 -

 198

 HK

 

 

 199

 Illetékkiszabás, illeték-ellenőrzés, illeték-végrehajtás

 2

 

 200

 Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése (egészségügyi, gyermekjóléti, művelődési, nevelési-
oktatási, szociális)

 2

 -

 201

 Kötvény-, részvénykibocsátás (lejárat után)

 2

 -

 202

 Különféle célú pénzalapok, közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés

 3

 -

 203

 Pénzügyi szabálysértések, bírságok

 2

 -

 204

 HK

 

 

 205

 Szerencsejáték-szervezői tevékenység hatósági igazolása

 2

 -

A.3. Vámigazgatás és jövedéki eljárás

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 211

 HK

 

 

 212

 HK

 

 

 

 

 

 

B) Egészségügyi Igazgatás

 

 

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 221

 Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb függőségben szenvedők) kötelező gondozásba vétele

 5

 -

 222

 Betegek panaszügyei, betegjogi képviselő észrevételei

 2

 -

 223

 Egészségügyi fejlesztési koncepció előkészítési iratai

 2

 -

 224

 Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése

 0

 15

 225

 Egészségügyi ellátásra való jogosultsági ügyek

 5

 -

 226

 Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése

 1

 -

 227

 Humánorvoslásban használt szérumok stb. üzemi előállításának engedélyezése és véleményezése

 0

 15

 228

 Finanszírozási szerződés kötése a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral

 3

 -

 229

 Gyógyhely, gyógyfürdőintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának bejelentése

 2

 -

 230

 Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és forgalmazásának engedélyezése

 0

 15

 231

 Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése

 2

 -

 232

 Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti pályázatok, szerződések (lejárat után)

 2

 -

 233

 Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés

 1

 -

 234

 Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási intézményekben)

 2

 -

 235

 Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése

 0

 15

 236

 Járványügyi intézkedések

 3

 -

 237

 Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti ellátás megszervezése

 3

 -

 238

 Köztisztasági és településtisztasági feladatok

 3

 -

 239

 Külföldi állampolgárok betegellátási díjai

 2

 -

 240

 Megváltozott munkaképességű dolgozók ügyei

 3

 -

 241

 Segítséggel élők ügyei, közlekedési kedvezményei

 3

 -

 242

 Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról

 3

 

 243

 Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás

 1

 -

 244

 Szakosított ellátási formák megszervezése (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, fogyatékosok otthona, idősek otthona, nappali ellátást nyújtó intézmények, pszichiátriai betegek otthona, rehabilitációs intézmények)

 0

 15

 245

 Társadalombiztosítási járulékügyek

 6

 -

 246

 Egészségügyi ellátást támogató pályázatok

 3

 -

 247

 Rehabilitációs Bizottság iratai

 3

 -

 248

 Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvőbeteg-
szakellátás, óraszám, ügyeletek

 0

 15

 249

 Egészségügyi szolgáltatások ÁNTSZ-től érkezett engedélyek (lejárat után)

 1

 -

 

 

 

 

C) Szociális Igazgatás

 

 

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 261

 Ápolási, gondozási díj, szülőtartás megállapítása

 6

 -

 262

 Átmeneti, rendkívüli segélyezés, árvízkárosultak állami támogatása

 1

 -

 263

 HK

 

 

 264

 HK

 

 

 265

 Fogyatékosok, ellátásra szorulók érdekvédelme, támogatása

 3

 -

 266

 Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény, beiskolázási segély, tankönyvtámogatás stb.

 1

 -

 267

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 3

 -

 268

 Gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartása

 0

 HN

 269

 Gyógyszersegély, gyógyászatisegédeszköz-támogatás

 1

 -

 270

 Hadigondozási, nemzeti gondozási ügyek

 5

 -

 271

 Hadigondozottak, nemzeti gondozottak nyilvántartása

 0

 HN

 272

 Hajléktalanok segélyezése, ellátása

 1

 -

 273

 Időskorúak járadékának nyilvántartása

 0

 HN

 274

 Időskorúak járadékügyei

 3

 -

 275

 Közgyógyellátásban részesülők nyilvántartása

 0

 HN

 276

 Közgyógyellátási ügyek (lejárat után)

 2

 -

 277

 Lakásfenntartási támogatási, közüzemi kompenzációs ügyek, adósságkezelés, lakbérhozzájárulás

 1

 -

 278

 HK

 

 

 279

 Rendszeres segélyezés

 3

 -

 280

 HK

 

 

 281

 Személyes gondoskodási ügyek (családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, egyéb speciális alapellátás, szociális szolgáltatás)

 1

 -

 282

 Szerződés a szociális feladatok átvállalásáról

 0

 HN

 283

 Szociális ellátásra jogosultak, rendszeres segélyben részesülők nyilvántartása

 0

 HN

 284

 Szociális intézmény, vállalkozás, falugondnoki szolgálat működési és telepengedélye, nyilvántartás, működés ellenőrzése

 0

 HN

 285

 Szociális otthoni, nyugdíjasházi elhelyezés

 1

 -

 286

 Temetési segély, köztemetés

 2

 -

 287

 Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása

 0

 HN

 288

 HK

 

 

 289

 Elutasított ápolási, gondozási díj, segély, járadék kérelmek

 1

 -

 290

 Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány)

 1

 -

 291

 Szociális ellátást támogató pályázatok

 3

 -

 292

 Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után)

 2

 -

 293

 Adósságkezelés, lakáscélú hitelhátralék kezelése, rendezése

 3

 -

 

E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS

E.1. Környezet- és természetvédelem

 

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 301

 Csendes övezet kialakítása, területek zajvédelmi szempontból védetté nyilvánítása

 5

 -

 302

 Helyi természeti érték védetté nyilvánítása

 0

 HN

 303

 Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok (engedélyek, határértékek megállapítása, hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kötelezettségek megállapítása, tilalmak, tereprendezés, jelentős környezeti hatással járó jogerős határozatok, környezetvédelmi közigazgatási szerződések közzététele, egyéb)

 4

 -

 304

 Környezet- és természetvédelmi program (természeti értékek ellenőrzése, fenntartása, megóvása, őrzése stb.)

 0

 15

 305

 Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, akcióprogramok

 2

 -

 306

 Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése

 1

 -

 307

 Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány

 0

 15

 308

 Lakóhelyi környezet állapotfelmérése

 0

 15

 309

 Légszennyezési, zaj- és természetvédelmi bírság

 2

 -

 310

 Légszennyezési vizsgálatok, mérések

 0

 15

 311

 Légszennyező források nyilvántartása

 0

 HN

 312

 Levegőtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstköd-riadóterv)

 0

 HN

 313

 Repülőterek zajgátló védőövezetének kialakítása

 3

 -

 314

 Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény energiahordozó- és/vagy üzemmódváltásra kötelezése, tevékenységének korlátozása, felfüggesztése, illetőleg feloldása

 3

 -

 315

 Természeti állapotfelmérés

 0

 15

 316

 Védett területek és védett természeti területek hasznosításának, kezelésének ügyei

 3

 -

 317

 Környezetvédelmi alappal, célelőirányzattal kapcsolatos ügyek

 3

 -

E.2. Építésügyek

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 331

 HK

 

 

 332

 Átnézeti nyilvántartási térkép

 0

 HN

 333

 HK

 

 

 334

 Bontási, építési, fennmaradási, használatbavételi, rendeltetés-megváltoztatási engedély/kötelezés; építési, telekalakítási és -változtatási tilalom

 0

 HN

 335

 Életveszélyes épületek nyilvántartása

 0

 HN

 336

 Elvi építési engedély

 2

 -

 337

 Elvi telekalakítási engedély

 3

 -

 338

 Építésfelügyelet, építésügyi hatósági ellenőrzés, bírság

 2

 -

 339

 Építésügyi bírság nyilvántartása

 3

 -

 340

 Házszámrendezés

 0

 HN

 341

 Épületek külső helyreállítása, homlokzati tatarozás, felvonójavítás elrendelése, egyéb építésügyi hatósági kötelezési ügyek

 2

 -

 342

 HK

 

 

 343

 Főépítészi, társhatósági vélemények, állásfoglalások, engedélyek építési ügyekben

 3

 -

 344

 Földmérési alaptérkép

 0

 HN

 345

 Kirakatszekrények, feliratok hirdetőberendezések engedélyezése

 2

 -

 346

 Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása

 0

 HN

 347

 Lakásépítési és -megszűnési, tanyaépítési és
-megszűnési nyilvántartás

 0

 HN

 348

 Műemléki és építészeti értékek felkutatása, nyilvántartása

 0

 HN

 349

 Műszaki nyilvántartás (építmény, bauxitcementtel épült építmények, közmű, felvonó )

 0

 HN

 350

 Pincebeomlásokkal veszélyeztetett területek felmérése

 0

 HN

 351

 Település (terület) fejlesztési koncepció, programszabályozási keretterv, településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat

 0

 HN

 352

 Telekrendezés (telekalakítás, telekegyesítés, telekfelosztás, telekhatár-rendezés, telekcsoport újraosztása)

 0

 HN

 353

 HK

 

 

 354

 HK

 

 

 355

 Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák létesítése, építése

 0

 15

 356

 Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák, helyi építészeti értékek védelme, fenntartása

 3

 -

 357

 Településfejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok

 3

 -

 358

 Városrehabilitáció ügyei (program, pályázatok, megállapodások stb.)

 0

 15

 359

 Településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács iratai (a tanácsot működtető önkormányzatnál)

 0

 15

E.3. Kommunális ügyek

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 371

 Halotthamvasztó létesítése

 0

 15

 372

 Hulladéklerakó-helyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) kijelölése, létesítése, hulladékkezelési szerződések, hulladékgazdálkodási program

 0

 HN

 373

 Kéményseprő-ipari szolgáltatás ügyei

 4

 -

 374

 Közcélú ártalmatlanító telep létesítése

 0

 HN

 375

 Közterület tisztántartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, gyűjtése, szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladék-újrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság ügyek, talajterhelési díj

 2

 -

 376

 Köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, térképei, újbóli használatba vétele

 0

 HN

 377

 Sírboltkönyv

 0

 HN

 378

 Síremlékek és sírboltok terve

 0

 HN

 379

 Sírnyitási, exhumálási engedély

 1

 -

 380

 Fürdőhelyek kijelölése

 1

 -

 381

 Távhőszolgáltatás helyi szabályozása

 2

 -

 382

 Temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos hatósági ügyek

 3

 -

 383

 Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek)

 3

 -

 384

 Felújítás, karbantartás, hibaelhárítás

 2

 -

 385

 Energiagazdálkodás, szélerőmű létesítése

 0

 15

 

 

 

 

 

F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS

 

 

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 401

 Forgalomszabályozás, forgalomtechnika

 2

 -

 402

 Hatósági árak megállapítása (helyi tömegközlekedés, taxi, vasút), menetrend

 2

 -

 403

 Helyi tömegközlekedés fejlesztési koncepciója

 0

 15

 404

 Helyi tömegközlekedési pályázat

 3

 -

 405

 Hidak, aluljárók és felüljárók létesítése

 0

 HN

 406

 Hidak, aluljárók és felüljárók működtetése

 3

 -

 407

 Hídtörzskönyv

 0

 HN

 408

 Kikötők, (közforgalmú) kompok és révek létesítése

 0

 HN

 409

 Közforgalmú kikötők, kompok, révek működtetése

 3

 -

 410

 Közterület-foglalási, -használati megállapodások és díjak

 2

 -

 411

 Közterület-bontási engedélyek

 1

 -

 412

 Közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési és nyersanyag-kitermelési engedély

 2

 -

 413

 Közút, helyi vasútmenti fakivágási és ültetési engedély

 2

 -

 414

 Közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi adatainak, valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek nyilvántartása

 0

 HN

 415

 Közutak, helyi vasutak tisztán tartása, síkosság elleni védekezés

 1

 -

 416

 Közutak, helyi vasutak, járdák, gépkocsibehajtók, gyalogutak, kerékpárutak építése, forgalomba helyezése, megszüntetése

 0

 15

 417

 Közúton, helyi vasúton történő építési munkák engedélyezése

 1

 -

 418

 Közvilágítási berendezés létesítése

 0

 HN

 419

 Közvilágítási berendezés működtetése

 3

 -

 420

 Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély

 1

 -

 421

 Postai, távközlő, elektromos, valamint más nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések létesítése, üzemeltetése, rongálása, hírközlési szabálysértések

 3

 -

 422

 Repülőtér létesítésének és megszüntetésének véleményezése

 2

 -

 423

 Távközlési és egyéb nyomvonaljellegű építmények engedélyezése

 0

 HN

 424

 Utcabútorok elhelyezésének engedélyezése, tervrajzok

 0

 HN

 425

 Útellenőri szolgálat megszervezése

 2

 -

 426

 Útvonalengedélyek

 1

 -

 427

 Üzemanyagtöltő állomásokkal kapcsolatos ügyek

 4

 -

 428

 Vasúti átkelőhelyek, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, kerékpárutak, közutak fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartása

 3

 -

 429

 Egyéb közút kezelői hozzájárulás

 1

 -

 430

 Utcabútorok, utcanévtáblák, házszámtáblák kihelyezése, karbantartása, javítása

 2

 -

 431

 Közlekedési kártérítések

 1

 -

 

 

 

 

 

 

 

G) VÍZÜGYI IGAZGATÁS

 

 

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 441

 Árvíz és belvízzel kapcsolatos operatív ügyek

 2

 -

 442

 Árvíz- és belvízvédekezési terv

 0

 15

 443

 Csatorna és vízmű bírság

 2

 -

 444

 Folyékonyhulladék-bebocsátási pontok kijelölése

 4

 -

 445

 Ivóvíz, szennyvízdíjak megállapítása

 3

 -

 446

 Közműves vízszolgáltatási korlátozási terv

 2

 -

 447

 Kutak létesítési engedélye

 0

 HN

 448

 Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, csapadékvíz-elvezetés

 0

 15

 449

 Ivóvíz-, szennyvíztisztító berendezés létesítésének engedélyezése

 0

 HN

 450

 Ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna-hálózat létesítése, üzemeltetőjének kijelölése

 0

 HN

 451

 Ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetése

 2

 -

 452

 Ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékcsatorna-törzshálózatra történő csatlakozás elrendelése

 4

 -

 453

 Védművek létesítése és fejlesztése

 0

 HN

 454

 Védművek működtetése

 2

 -

 455

 Vizek és vízi létesítmények nyilvántartása

 0

 HN

 456

 Vízi állás létesítésének, fennmaradásának és bontásának engedélyezése

 0

 HN

 457

 Vízi közüzemi tevékenység koncepciója, vízrendezési programok

 0

 15

 458

 Vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély

 0

 HN

 459

 Vízmérőhely, tisztítóakna közterületen történő elhelyezése

 4

 -

H) ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI; IGAZSÁGÜGYI RENDÉSZETI IGAZGATÁS

 

H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 471

 Állampolgársági esküokmányok

 0

 HN

 472

 Állampolgársági kérelmek

 2

 -

 473

 Anyakönyv (születési, házassági, halotti)

 0

 HN

 474

 Anyakönyvi alapiratok (születési, házassági, halotti utólagos bejegyzések alapiratai)

 0

 HN

 475

 Anyakönyvi igazgatás szervezete, működése

 3

 -

 476

 Anyakönyvi kivonatok kérése, adatok közlése

 2

 -

 477

 Anyakönyvi mutatók

 0

 HN

 478

 Családi események polgári szertartása

 1

 -

 479

 Egyéb anyakönyvi iratok, anyakönyvi kivonatok tőpéldányai, átadás-átvételi jegyzőkönyvei, adatközlések iratai

 2

 -

 480

 Nyilvántartás a nyitott anyakönyvi bejegyzésekről

 0

 HN

 481

 Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetői jogosultságokról

 0

 HN

H.2. Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 491

 Adategyeztetés

 1

 -

 492

 Az adatnyilvántartás alapjául szolgáló alapiratok (anyakönyvvezetői értesítések, igénylőlap a személyazonosító igazolvány kiállításához, polgárok lakcímbejelentése, lakcímváltozás stb.)

 6

 -

 493

 Adatszolgáltatási nyilvántartás

 2

 -

 494

 Adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek (beadványok, kérelmek, megkeresések, átiratok, adatszolgáltatási bizonylatok)

 2

 -

 495

 A központi adatnyilvántartás (Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal) által közölt gépi nyilvántartási adatok

 2

 -

 496

 Külföldi letelepedési, tartózkodási nyilatkozatok/engedélyek, bevándorlási ügyek, első nyilvántartásba vétel

 3

 -

 497

 Nyilvántartás (kartonos és/vagy elektronikus) a polgárok személyi adatairól és lakcíméről

 0

 HN

 498

 Személyi azonosító jel kiadásával, módosításával és visszavonásával kapcsolatos iratok

 4

 -

 499

 Elveszett és talált személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek, személyazonosító igazolvány körözési jegyzőkönyv

 2

 -

 500

 Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek (elutasítás,
be- és kijelentkezésre felszólítás, lakcím fiktívvé nyilvánítása, hivatalból érvénytelenítése)

 3

 -

 501

 Személyi igazolvánnyal, személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos okmányirodán keletkezett iratok (kiadás, pótlás, érvényesség, bevonás stb.)

 2

 -

 502

 Érvénytelen hatósági igazolványok, lecserélt nyilvántartó kartonok

 1

 -

H.3. Képviselők választása (európai parlamenti, országgyűlési, önkormányzati), népszavazás

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 511

 Népszavazási, helyi népszavazási jegyzőkönyv

 0

 90 nap

 512

 Szavazókörök megállapítása (népszavazási, helyi népszavazási, választási)

 0

 15

 513

 Választási, népszavazási, helyi népszavazási bizottság, szavazatszámláló bizottság és választási, népszavazási, helyi népszavazási irodák megszervezése

 0

 15

 514

 Választási, népszavazási, helyi népszavazási bizottság ülési jegyzőkönyve

 0

 15

 515

 Választási, népszavazási, helyi népszavazási hirdetmények, választókerületi jelöltek és szervezetek, választási, népszavazási, helyi népszavazási bizottsági tagok közzététele

 0

 15

 516

 Választási, népszavazási, helyi népszavazási jegyzőkönyv

 0

 90 nap

 517

 Választás, népszavazás, helyi népszavazás lebonyolításával kapcsolatos kisebb jelentőségű ügyek

 2

 -

 518

 Választói, szavazói névjegyzék

 0

 90 nap

H.4. Rendőrségi ügyek

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 531

 Rendőrfőkapitány, rendőrkapitány és rendőrőrs vezetője kinevezésének véleményezése

 3

 -

 532

 Rendőrkapitányság, rendőrőrs, körzeti megbízotti állomás létesítésének, megszüntetésének véleményezése

 3

 -

 533

 Rendőrségi munkával kapcsolatos észrevételek

 1

 -

 534

 Együttműködési szerződés a rendőri feladatok ellátásának segítésére, támogatására, bűnmegelőzési önkormányzati feladatok

 3

 -

 535

 Polgárőrségi ügyek

 0

 15

 

 

H.5. Tűzoltóság

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 541

 Fenntartási, fejlesztési és működési ügyek

 3

 -

 542

 Hivatásos önkormányzati tűzoltóság alapítása, átszervezése, megszüntetése

 0

 15

 543

 Önkéntes tűzoltóság alapítása, működési területének megállapítása

 0

 15

 544

 Tűz- és műszaki mentés jelzés, oltóvíz-nyerés ügyei

 2

 -

 545

 Tűzvédelmi ellenőrzés, jegyzőkönyv, határozat, bírság

 4

 -

 546

 Tűzvédelmi kötelezettség megállapítása

 0

 HN

 547

 Tűzszerészeti mentesítés

 2

 -

H.6. Menedékjogi ügyek

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 551

 Együttműködési megállapodás a menekültügyi hatóságokkal (MMH, befogadó állomások)

 2

 -

 552

 Menedéket élvező külföldiek átmeneti ellátása és támogatása

 2

 -

 553

 Támogatásra jogosult menekültek, menedékesek, befogadottak adatainak nyilvántartása

 2

 -

H.7. Igazságügyi igazgatás

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 561

 Bírósági ülnökök jelölése, megválasztása és visszahívása

 -

 -

 562

 Birtokháborítási ügyek

 2

 -

 563

 Egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése

 0

 15

 564

 Eltartási szerződési ügyek (lejárat után)

 2

 -

 565

 Közalapítvány létrehozása

 0

 15

 566

 Telekhatár viták

 6

 -

 567

 Jogszabálytervezetek, szerződések, megállapodások előzetes jogi véleményezése

 1

 -

H.8. Egyéb igazgatási ügyek

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 

 571

 Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logo engedélyezése

 2

 -

 

 572

 Hagyatéki ügyek

 0

 HN

 

 573

 Hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás, hirdetmények (ingatlan bérleti, vételi ajánlat, haszonbérlet is) kifüggesztéséről igazolás

 1

 -

 

 574

 Helyiség, garázs bérleti, elidegenítési szerződés, helyiséggazdálkodási ügyek (lejárat után)

 2

 -

 

 575

 Jelzálog ügyek (lejárat után)

 2

 -

 

 576

 Szabálysértési ügyek, helyszíni bírságolás, közüzemi fogyasztók szerződésszegési ügyei

 1

 -

 

 577

 Talált tárgyak, fel nem robbant lövedékek, rendkívüli események (bombariadó stb.) bejelentése

 1

 -

 

 578

 Utcanévváltozások

 0

 HN

 

 579

 Útlevélügyek, határátlépési engedélyek

 1

 -

 

 580

 Gépjármű forgalomba helyezése, kivonása, gépjármű forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyek, üzemben tartással kapcsolatos ügyek, rendszám ügyek, törzskönyv (lejárat után)

 2

 -

 

 581

 Gépjármű vezetői engedéllyel kapcsolatos okmányirodán keletkezett iratok (lejárat után)

 2

 -

 

 582

 Okmánykiadási, illetékmentességi ügyek

 1

 -

 

 583

 Ingatlanforgalom (elidegenítési tilalom elrendelése, törlése, külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése)

 2

 -

 

 584

 Vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek (kiadás, visszavonás, adatváltozás, selejtezés, pótlás, csere stb.)

 6

 -

 

 585

 Tolmács és szakfordító igazolvány kiadása

 6

 -

 

 586

 Az okmányirodán kezelt vegyes igazgatási, közlekedésigazgatási iratok (megkeresés, felszólítás, hiánypótlásra történő felhívás, értesítés adateltérésről, hibajegyzék, kísérőjegyzék, körlevelek, tértivevények, napi forgalmi jelentések, gépkocsi-elszállítás, szállítólevél stb.)

 1

 -

 

 587

 Mozgáskorlátozottak parkolási ügyei

 3

 -

 

 588

 Ügyfélkapu-regisztráció, elektronikus közzététel, honlap működtetése

 1

 -

 

 589

 Vállalkozói engedélyek nyilvántartása

 0

 HN

 

 590

 Vállalkozók, telephelyek ellenőrzése

 1

 -

 

 

 

 

I) LAKÁSÜGYEK

 

 

 

 

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 

 591

 HK

 

 

 

 592

 Bérlakások nyilvántartása

 0

 HN

 

 593

 Első lakáshoz jutás, lakásépítés, lakásvásárlás, egyéb lakáscélú támogatás egyedi ügyek, igazolások (lejárat után)

 2

 -

 

 594

 Jogcím nélküli lakáshasználat

 2

 -

 

 595

 HK

 

 

 

 596

 Lakásfelújítási, karbantartási támogatás

 2

 -

 

 597

 Lakásbérleti szerződés, lakáscsere, lakáshasznosítás (lejárat után)

 2

 -

 

 598

 Lakbértartozás

 2

 -

 

 599

 Társasházak alapítása, elidegenítés

 0

 HN

 

 600

 Társasház-felújítási pályázat, társasházak operatív ügyei

 3

 -

 

 601

 Önkényes lakásfoglalási ügyek

 2

 -

 

 602

 Önkormányzati bérlakásra várók ügyei

 4

 -

 

 603

 Nyilvántartásba nem vett, elutasított kérelmek

 2

 -

 

 

 

 

 

 

 

J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS

 

 

 

 

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 

 611

 Szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása

 0

 HN

 

 612

 HK

 

 

 

 613

 Családi jogállás rendezésével, az apai, anyai elismeréssel, a képzelt szülők, a képzelt apa és anya megállapításával kapcsolatos ügyek

 0

 HN

 

 614

 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásra való jogosultság nyilvántartása

 0

 HN

 

 615

 Otthonteremtési támogatás

 5

 -

 

 616

 Gyámhatósági és gyermekvédelmi munka szakmai, felügyeleti ellenőrzése (éves értékelés)

 -

 15

 

 617

 Gyámsági és gondnoksági egyedi ügyek

 -

 -

 

 618

 Gyámság és gondnokság alatt állók nyilvántartása

 -

 -

 

 619

 Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyonának nyilvántartása

 -

 HN

 

 620

 Gyermektartásdíj megelőlegezésére vonatkozó ügyek

 -

 -

 

 621

 Gyermekjóléti alapellátásra való jogosultsági egyedi ügyek (átmeneti gondozás, bölcsőde, helyettes szülő)

 -

 -

 

 622

 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatások engedélyezése, engedély módosítása, visszavonása

 6

 -

 

 623

 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást végző személyek, szervezetek nyilvántartása, ellenőrzése

 0

 HN

 

 624

 Védelembe vett gyermekek nyilvántartása

 0

 HN

 

 625

 Helyettes szülői hálózat megszervezése

 6

 -

 

 626

 Kapcsolattartási ügyek

 -

 -

 

 627

 Kiskorú házasságkötésének engedélyezése

 -

 -

 

 628

 Kiskorúak részére megállapított és folyósított pénzbeli, természetbeni ellátással kapcsolatos ügyek

 2

 -

 

 629

 Nyilvántartás a gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásról

 0

 HN

 

 630

 Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyoni érdekvédelmével kapcsolatos ügyek

 -

 -

 

 631

 Kiskorúak gyermekvédelmi gondoskodásával kapcsolatos ügyek (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti és tartós nevelésbe vétel, nevelési felügyelet elrendelése, lefolytatása, felülvizsgálata, megszüntetése, utógondozás, utógondozói ellátás elrendelése)

 6

 -

 

 632

 HK

 

 

 

 633

 Nevelőszülői hálózat működésével kapcsolatos ügyek

 -

 -

 

 634

 Nyilvántartás az átmeneti és tartósan nevelésbe vett gyermekekről

 -

 HN

 

 635

 Nyilvántartás az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekekről

 -

 HN

 

 636

 Örökbefogadási ügyek

 -

 HN

 

 637

 Örökbefogadásra várakozók nyilvántartása

 -

 -

 

 638

 HK

 

 

 

 639

 HK

 

 

 

 640

 Szülői felügyelettel kapcsolatos ügyek (szülői ház elhagyása, családbafogadás stb.)

 -

 -

 

 641

 Ügygondnok, eseti gondnokok (méhmagzat gondnoka stb.) kirendelése

 6

 -

 

 642

 HK

 

 

 

 643

 Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány stb.)

 1

 -

 

 644

 Perindítás, feljelentés

 -

 -

 

 645

 Környezettanulmányok (külső megkeresésre készített)

 1

 -

 

 646

 Kiskorú sértettekkel kapcsolatos büntető ügyek

 2

 -

 

 

 

 

 

K) IPARI IGAZGATÁS

 

 

 

 

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 

 661

 Atomerőmű biztonsági övezetének megállapítása

 6

 -

 

 662

 Bányanyitás engedélyezése

 0

 15

 

 663

 Energiaellátási tanulmány

 0

 15

 

 664

 HK

 

 

 

 665

 Gazdasági érdek-képviseleti jogok gyakorlása

 0

 15

 

 666

 HK

 

 

 

 667

 HK

 

 

 

 668

 HK

 

 

 

 669

 Ipartelepítési engedélyek, telepengedélyek

 0

 15

 

 670

 Temetkezési szolgáltatások engedélyezése

 0

 15

 

 

 

 

 

 

 

 

L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, IDEGENFORGALOM

 

 

 

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 

 681

 Magánszálláshelyek (fizetővendéglátás, falusi szállásadás) nyilvántartásba vételével, törlésével kapcsolatos egyedi ügyek; A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatással kapcsolatban keletkezett iratok (kollégiumok, diákotthonok)

 6

 -

 

 682

 Fogyasztóvédelmi ügyek

 2

 -

 

 683

 Idegenforgalmi, turisztikai értékek feltárása, bemutatása, propagálása, fejlesztési koncepció

 0

 15

 

 684

 Idegenforgalmi hivatal működtetése, idegenforgalmi, turisztikai marketing, rendezvények szervezése, kapcsolódó operatív ügyek

 3

 -

 

 685

 HK

 

 

 

 686

 Mozgóárusítási engedély

 3

 -

 

 687

 Működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása

 0

 HN

 

 688

 Műsoros előadás (pl. zene- és táncrendezvények, szórakoztató játékok) betiltása

 2

 -

 

 689

 Szeszes italok alkalmi árusításának engedélyezése

 1

 -

 

 690

 HK

 

 

 

 691

 Üzletek, pénznyerő automaták, játéktermek üzemeltetési, működési engedélye és visszavonása, ideiglenes bezárása, nyitvatartásának korlátozása (lejárat után)

 3

 -

 

 692

 Vásár- és piacrendezési joggal rendelkezők nyilvántartása

 0

 HN

 

 693

 Vásárlói panasz

 1

 -

 

 694

 Vásárok és piacok, kereskedelmi és vendéglátó egységek, magánszálláshelyek ellenőrzése

 2

 -

 

 695

 Vásárrendezés, piactartás engedélyezése (lejárat után)

 2

 -

 

 696

 HK

 

 

 

 697

 Üzletfeliratok és egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételével kapcsolatos iratok

 3

 -

 

 698

 Utazási vállalkozók ellenőrzése, tevékenység felfüggesztése, nyilvántartásból történő törlés kezdeményezése

 6

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

M) FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

 

 

 

 

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 

 711

 Állami tulajdonú földingatlan tulajdonjogának megszerzése

 0

 HN

 

 712

 Állatforgalmazás, állatbemutató engedélyezése

 1

 -

 

 713

 HK

 

 

 

 714

 Állatorvosi körzetek alakítása

 3

 -

 

 715

 Állatszállítás és marhalevél kezelés

 1

 -

 

 716

 Állattartási, állatvédelmi ügyek

 2

 -

 

 717

 Állattartók és állatállomány nyilvántartása

 0

 HN

 

 718

 Árutermelő ültetvény helyszíni szemléje, határszemle

 2

 -

 

 719

 Belterületi és külterületi határvonalak megállapítása

 0

 HN

 

 720

 Belterületi növényvédelem és ellenőrzése

 2

 -

 

 721

 Ebek védőoltásának megszervezése, összeírása, nyilvántartása

 2

 -

 

 722

 Erdő rendeltetésének megváltoztatása

 0

 15

 

 723

 Erdőtelepítés, fásítás

 0

 HN

 

 724

 Fakivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fapótlás

 2

 -

 

 725

 Földkiadó Bizottság, Birtokhasznosítási Bizottság iratai

 0

 15

 

 726

 Földrajzi nevek megállapítása, megváltoztatása, nyilvántartása, véleményezése

 0

 15

 

 727

 Halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak)

 4

 -

 

 728

 Hegyközségek kisebb jelentőségű ügyei

 2

 -

 

 729

 Járványügyi intézkedések, veszélyes kártevők elleni védekezés

 3

 -

 

 730

 Méhészek és méhvándorlási nyilvántartás

 3

 -

 

 731

 Mezei őrszolgálat megszervezése

 4

 -

 

 732

 Művelési ágváltozások

 3

 -

 

 733

 Nyilvántartás az árutermelő szőlő és gyümölcs telepítéséről, kivágásáról

 0

 HN

 

 734

 Tarlóégetés engedélyezése

 1

 -

 

 735

 Térképészeti határkiigazítás

 0

 15

 

 736

 Újrahasznosításra alkalmassá tett terület önkormányzati tulajdonba vétele

 0

 HN

 

 737

 Vadászterületi résztulajdonosok közös képviseleti ügyei

 3

 -

 

 738

 Vadkárral, halászati károkkal kapcsolatos iratok

 2

 -

 

 739

 Veszélyes állatok tartási engedélye

 2

 -

 

 740

 Veszélyes ebek tartási ügyei

 2

 -

 

 741

 Hegyközségek létesítése, megszűnése, alapszabály, elvi ügyek

 0

 15

 

 742

 Parlagfű-mentesítés

 1

 -

 

 743

 Állatpanzió és állatmenhely létesítése, állatotthon, állatkert működésének engedélyezése

 0

 HN

 

 744

 Termőföld értékesítésével kapcsolatos jegyzői feladatok (ingatlan bérleti, vételi ajánlat, haszonbérlet kifüggesztése)

 2

 -

 

 745

 Ebteleppel, gyepmesteri teleppel kapcsolatos iratok

 3

 -

 

 

 

 

 

N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM

 

 

 

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 

 751

 AM könyv kiállításának nyilvántartása

 0

 HN

 

 752

 Foglalkoztatási érdekegyeztetés, tervek

 0

 15

 

 753

 Közhasznú foglalkoztatás szervezése, álláshelyek, közérdekű munkával kapcsolatos operatív ügyek

 3

 -

 

 754

 Munkaügyi Tanács helyi képviselete

 2

 -

 

 

 

 

 

P) KÖZOKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS

 

 

 

 

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 

 761

 HK

 

 

 

 762

 Állandó pedagógus helyettesítési rendszer megszervezése

 2

 -

 

 763

 Bizonyítványmásodlatok kiállítása

 1

 -

 

 764

 Érettségi vizsgabizottsági ügyek

 2

 -

 

 765

 Gyermekek szakértői vizsgálata, iskolaérettséget tanúsító vizsgálat, szakvélemény

 2

 -

 

 766

 Intézményi felvételi és fegyelmi ügyekben törvényességi kérelem

 1

 -

 

 767

 Iskolai, óvodai felvételi eljárás szervezése

 1

 -

 

 768

 Iskolaszék alakítása, tagok delegálása, egyéb iskolaszéki ügyek

 0

 15

 

 769

 Kötelező felvételt biztosító iskola kijelölése

 3

 -

 

 770

 Közművelődési Tanács ügyei

 0

 15

 

 771

 Közoktatási fejlesztési és intézkedési terv

 0

 15

 

 772

 Közoktatási intézmények jegyzéke

 0

 HN

 

 773

 Közoktatási, kulturális megállapodások

 0

 15

 

 774

 Tanulói jogviszony igazolása

 1

 -

 

 775

 Levéltári és muzeális értékek közgyűjteményi megőrzése, rendelkezési jog gyakorlása

 0

 15

 

 776

 Művészeti alkotások elhelyezésének véleményezése

 2

 -

 

 777

 Nem helyi önkormányzat által alapított nevelési, oktatási, kulturális, művészeti intézmények működésének engedélyezése, működéssel kapcsolatos egyéb ügyek

 0

 15

 

 778

 Nemzetiségi alapkönyvtár kijelölése

 0

 15

 

 779

 Nevelési és pedagógia program

 0

 15

 

 780

 Pedagógus igazolvány ügyek

 1

 -

 

 781

 Régészeti jelentőségű földterület védetté nyilvánítása

 0

 HN

 

 782

 Tanköteles és képzésköteles tanulók nyilvántartása

 0

 HN

 

 783

 Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek

 1

 -

 

 784

 Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése

 0

 15

 

 785

 Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú pályázatok, támogatások, ösztöndíjak

 3

 -

 

 786

 Művészeti ügyek

 0

 15

 

 787

 Tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatos ügyek

 1

 -

 

 788

 Óvodákkal kapcsolatos iratok

 4

 -

 

 789

 Intézményi vezetők munkakör átadás-átvétele

 2

 -

 

 790

 Intézmények beruházásával, felújításával kapcsolatos iratok

 3

 -

 

 791

 Szakmunkásképzéssel kapcsolatos iratok

 3

 -

 

 

 

 

 

 

R) SPORTÜGYEK

 

 

 

 

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 

 

 

 

 

 801

 Sportegyesületek, sportolók támogatása, pályázatok, szponzori szerződések

 3

 -

 

 

 

 

 

 802

 Sportrendezvények ügyei

 2

 -

 

 

 

 

 

 803

 Testnevelési és sportfeladatok koncepciója

 0

 15

 

 

 

 

 

 804

 Vegyes sportügyek

 3

 -

 

 

 

 

 

 

 

X) HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG

X.1. Honvédelmi igazgatás

 Ügyk. szám

 Az ügykör/iratfajta megnevezése

 VI

 Lt.

 821

 Fegyveres erők mozgósítása, hadkötelesekkel kapcsolatos ügyek

 0

 HN