Nyírgyulaj Község Önkormányzata

Képviselő - testületének

11/2008.(XI.01.)

rendelete

 

 Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  6/2008.(III.16.) rendelet módosításáról

 

1. §.

 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  6/2008.(III.16.) rendelet (továbbiakban: R) 4. sz. mellékletében meghatározott Szociális és Ügyrendi Bizottság feladat-, és hatásköre az alábbiak szerint módosul:

 

Szociális és Ügyrendi  Bizottság

 

 

A hatáskörébe utalt ügyek estében a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit alkalmazza.

 

-     jóváhagyja a szociális és ügyrendi bizottság ügyrendjét

 

-         külön önkormányzati rendelet alapján dönt átmeneti segély nyújtásáról (szoc. tv. 45.§.)

 

-         külön önkormányzati rendelet alapján lakásfenntartási támogatást nyújthat annak a családnak vagy személynek, aki a helyben elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban, vagy nem lakáscéljára szolgáló helységben lakik és a lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik. (szoc.tv. 38.§. – 39.§.)

 

-         időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek a havi jövedelme valamint a saját és a vele együttlakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 % -át, egyedülálló esetében 95 %-át. (szoc. tv. 32/B.§.- 32/E.§.)

 

-         önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azokat a gyermekeket gondozó családokat, akik időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek (gyvt. 21.§.)

 

-         javaslatot tesz a szociális – és egészségügyi ágazati költségvetés előirányzatára

-         figyelemmel kíséri a mozgáskorlátozottak helyzetét

 

-         koordinálja a helyi sajátosságokhoz igazodó szociálpolitika kialakítását és végrehajtását, előkészíti a szociális szolgáltatások szolgáltatástervezési koncepcióját és azt a képviselőtestület elé terjeszti

 

-         figyelemmel kíséri és ellenőrzi a község egészségügyi ellátottságát, a közegészségügyi helyzetet

 

-         vizsgálja az intézmény fejlesztés lehetőségét és erre vonatkozó javaslatot tesz

 

-         az intézményvezetői álláshelyekre benyújtott pályázatokat elővéleményezi

 

-         ha a képviselőtestület nem ülésezik, vagy működésében akadályozott – a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára – póttag hiányában megválasztja a választási bizottság új tagját (1997.évi C tv. 27.§.(1) bek.)

 

-         végzi a képviselőtestület által esetenként meghatározott egyéb feladatokat.

 

-         Véleményezi a BURSA HUNGARICA és Demján Alapítvány pályázataira benyújtott kérelmeket.

 

 

2. §.

 

A Képviselő-testület polgármester hatáskörébe utalja a szociális étkezés és házi segítségnyújtás ellátási formák megállapítását.

 

3. §.

 

Záró rendelkezések

 

(1) A  rendelet   2008. év. november 1. napján lép hatályba.

 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ  29.§. (4) bekezdésében meghatározott módon a jegyző köteles gondoskodni.

 

 

 

 

Becsei György

Barkaszi Judit

polgármester

 jegyzô