Nyírgyulaj Községi Önkormányzat
Képviselő- testületének
12/2007.(XII.07.) sz.
r e n d e l e t e

A vállalkozók kommunális adójáról

A képviselő-testület a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vállalkozók kommunális adójáról – a következő rendeletet alkotja:

1. §

Adókötelezettség

(1) Kommunális adókötelezettség terheli a vállalkozót.

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye, vagy csupán telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén.

2. §

Adóalany

(1) A rendelet alkalmazásában adóalany a vállalkozó, a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó;

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja;

c) jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;

d) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

 

3. §

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése

Az adókötelezettség a vállalkozói tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.

4. §

Az adó alapja

 Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma.

5. §

Az adó mértéke

(1) Az adó évi mértéke az 5. §. alapján számított létszámra vetítve 2.000 Ft/fő.

(2) Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó évi mértékének időarányos részét kell számításba venni.

6. §

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

(1) A vállalkozó a kommunális adóra adóelőleget köteles fizetni.

(2) Az adóelőleg összege:

a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelőző adóév adójának megfelelő összeg,

b) az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított összege,

c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.

(3) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított 15 napon belül az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatóságnak.

(4) A helyi adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

(5) A vállalkozó az adóelőleget félévi részletekben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti meg adópótlék mentesen.

7. §

Egyéb rendelkezések

(1) Ezen vállalkozók kommunális adójára vonatkozó egységes szerkezetű rendelettel nem szabályozott minden kérdésben a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint, hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről a jegyző gondoskodik.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Nyírgyulaj Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2004.(I.29.)sz. Kt. rendelete hatályát veszti.

 

 

Becsei György sk.                                                                           Szabó Istvánné sk.

   polgármester                                                                                         mb. jegyző